Kihnu lasteaia rühmad

Tallinna Kihnu Lasteaias on 2019/20 õppeaastal avatud 12 rühma.

           

Saarelaiud -        1,6a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Tähekillud-          1,6a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Tuulekillud-         2a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Päikesekillud-     2a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Kivikillud -            2a-4a  liitrühm, õppekeel: eesti keel

Pilvekillud -         3a-6a aiarühm, õppekeel: eesti keel

Liivalaiud -           3a-6a aiarühm, õppekeel: eesti keel

Värvikillud -         3a-4a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

Merelaiud-          3a-6a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

Tormilaiud -        4a-5a osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

Lainelaiud -         5a-6a osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

Vikerkaarelaiud -  6a-7a koolieelikute osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)    

Koolieelse lasteasutuse seadus § 6:

(2) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

(3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1)kolme- kuni kuueaastased lapsed;

2)kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.  

(01.01.2015 aastal jõustunud muudatus)

(https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014011?leiaKehtiv)

Viimati muudetud: 06.08.2019