Kihnu lasteaia rühmad

Tallinna Kihnu Lasteaias on 2018/19 õppeaastal avatud 12 rühma.           

Kivikillud -          1,6a-3a  sõimerühm, õppekeel: eesti keel

Tuulekillud-         1,6a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Päikesekillud-      2a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Merelaiud-          2a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Pilvekillud -         3a-6a aiarühm, õppekeel: eesti keel

Liivalaiud -           3a-6a aiarühm, õppekeel: eesti keel

Tormilaiud -         3a-4a osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

Lainelaiud -         4a-5a osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

Vikerkaarelaiud -  5a-6a osaline keelekümblusrühm,  õppekeel( eesti keel/vene keel)

Saarelaiud -         6a-7a koolieelikute osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

Värvikillud -          6a-7a koolieelikute osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

Tähekillud-           6a-7a koolieelikute rühm, õppekeel (eesti keel)

Koolieelse lasteasutuse seadus § 6:

(2) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

(3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1)kolme- kuni kuueaastased lapsed;

2)kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.  

(01.01.2015 aastal jõustunud muudatus)

(https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014011?leiaKehtiv)

Viimati muudetud: 14.08.2018