Terviseedendus

Kiisupere Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2013 aastast.

Terviseedendusalane tegevus  toimub "Tallinna Kiisupere Lasteaia Terviseedenduse tegevuskava 2016- 2018 a" alusel.

Lasteaias on terviseedenduse töögrupp ehk Tervisemeeskond, kes koordineerib ja korraldab tervisealaseid tegevusi koos laste, lastevanemate ja personaliga. Igapäevases õppetöös toimub terviseedendus lõimitult koos teiste planeeritud tegevustega.

Terviseedenduse prioriteetsed valdkonnad:

 • Sise- ja väliskeskkond
 • Tervislikud eluviisid läbi igapäevaste planeeritud tegevuste:
  - toitumine
  - liikumine 
  - liiklus, turvalisus
  - hügieen

Tervisemeeskonna eesmärk ja põhimõtted: 

-          Tervisemeeskonna tegevuse eesmärk on suunata sihipäraselt lasteaia tervise, laste turvalisuse ja heaolu valdkonna järjepidevat arengut.

Tervisemeeskonna liikmed lepivad kokku kokkusaamise aja ( vähemalt 1 x kvartalis), koostöös, eelarves. Tegevuse aluseks on meeskonnatöö ja edukuse eelduseks on järgmiste koostööprintsiipide arvestamine:

 • Orienteeritus lapse ja personali tervisele, turvalisuse ja heaolu edendamisele
 • Meeskondlike kokkulepete väärtustamine
 • Lasteaia arengueesmärkide ja tervise valdkonna ühtne selgus
 • Tagasisidestamine, infovahetus, avatus, kaasatus
 • Üksteise oskuste ja kogemuste tunnustamine
 • Ühise eesmärgi nimel tegutsemine
Viimati muudetud: 28.08.2017