Lasteaeda vastuvõtmine

Taotluse esitamise käik

Tallinna linna elanikud saavad lasteaiakohta taotleda läbi e-teenuse info.haridus.ee/lasteaiakoht. Portaali kaudu on võimalik vaadata lapse ootejärjekorra numbrit, teha järjekorravaliku muudatusi või muudatusi kohasoovi aasta osas. 

Soovi korral võib esitada taotluse lasteaia direktorile e-postiga või direktori vastuvõtul.
Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.
Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.
Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18
"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 19.01.2017