Tegevuskava 2021-2022

 

TALLINNA KIVIMURRU LASTEAIA

tegevuskava "Roheline Kool"

2021 - 2022

 

ÜLDANDMED

Lastepäevakodu nr. 66 avati 28. augustil 1959. aastal. 1999. aasta novembrist alates kannab meie asutus nime Tallinna Kivimurru Lasteaed.

Aadress: Majaka 32

Tallinn, 11412

Registrikood: 75017047

Telefon/faks: 6 381 598

E-post: info@kivimurru.edu.ee

Tallinna Kivimurru Lasteaed on neljarühmaline munitsipaallasteasutus, mis asub Tallinnas, Lasnamäe Linnaosas, Majaka tänaval 32. Registreerimisnumber 75017047. Lasteaed omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba nr 4807HTM, 03.09.2007.a..

Õppe- ja kasvatustöö toimub vene keeles. Lasteaed on avatud tööpäevadel 06.30-18.30. Töötavad 4 rühma: 1 sõime-, 1 liit ja 2 aiarühma. Lasteaia koosseisus on 18 töötajat, lasteaias käib 92 last.

Tallinna Kivimurru Lasteaed on üks vanimaid Tallinnas Lasnamäe linnaosas tegutsevaid lasteaedu. Lasteaia asukohta võib pidada küllaltki soodsaks: ta paikneb elamurajooni sees, kesklinnaga ühendavad transpordimarsruudid, lähedal on Kadrioru ja Pae park.

 

ÜLEVAADE

Tänapäeval tähtsal kohal on mitmekülgsus, arenemisvõime, loovus. Pidevalt esitatakse uusi nõudeid ja väljakutseid kasvava põlvkonna kasvatamiseks. Seoses sellega on vaja individuaalne lähenemine ning mitmekülgne lapse arendamine.

Tänapäeva lasteasutus vastutab keskkonnakaitse propageerimise eest nii laste kui ka nende vanemate seas. Tallinna Kivimurru Lasteaed avatud värsketele ideedele, oleme suunatud sellele mida väärtustatakse seltskonnas.

Koolieelne iga on tähtis periood looduskaitse käitumise kujundamiseks. Lasteaias harjutame keskkonnakaitse käitumist mängulises vormis, korraldame üritused ja organiseerime  väljasõidud. See aitab seletada looduskaitse mõiste, selle tähenduse, moodustada lastel ja peredel keskkonnakaitse elustiili.

Lasteaia personal on igapäevatöös palju seotud keskkonnakaitsega. Me vastame ja muretseme ümbritseva looduse eest. Me loome oma lasteaias looduse sõbraliku keskkonna, kus lastel on hea olla.

 

KESKKONNAKAITSE EESMÄRK

Rohelise kooli laps on nii füüsiliselt ja psühholoogiliselt valmis keskkonnakaitsemiseks.

 • Lapsel on selge ettekujutus loodusekaitse eluviisist.
 • Laps teab ning rakendab ellu loodusekaitse eluviisi võtteid.
 • Laste vanemad on aktiivselt kaasatud loodusekaitse töösse.
 • Lasteaias toetatakse personali loodusekaitsest.

 

KESKKONNAKAITSE MISSIOON

 Kivimurru lasteaia missioon on toetada tervet ja turvalist lapsepõlve, soodustada inimese arengut läbi üldinimlike väärtuste.

KESKKONNAKAITSE VISIOON

 Kivimurru lasteaed on usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv haridusasutus.

VÄÄRTUSED

 • Koostöö- ühtsus on jõud!
 • Turvalisus- koht, kus on hea olla!
 • Areng- tahe muutuda ja õppida!
 • Innovaatilisus- uuendusmeelsus ja kaasajastamine!

 

2021-2022 aastas tegeldakse lasteaias kolme teemaga:

ANALÜÜS

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaia tegevuses on arvestatud loodusekaitse eesmärkidega. Lasteaia

Rohelise kooli töörühm koordineerib tegevust ja kontrollib eesmärkide täitmist. Samuti töörühm koos lasteaia juhiga analüüsib tegevust, kontrollib eesmärke, dokumenteerib tulemusi. Tegevus suunatud parendamisele. Õppetegevus lasteaias on korraldatud toetudes loodusekaitse printsiibile. 

Tallinna Kivimurru Lasteaed osaleb rohelise kooli programmis alates septembrist 2018 a.

Parendamist vajavad aspektid:

- tegevuse arenemine, töörühma töö täiustamine

- rohelise kooli hindamissüsteemi loomine, rakendamine ja analüüsimine ning täiendamine

 

PERSONALI JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias töötavad suure staažiga õpetajad. Asutuses on loodud soodsad töötingimused. Riskianalüüs on koostatud, tegevuskava uuendatakse kord aastas ja rakendatakse kontrolli all. Toimub süstemaatiline arendustöö personaliga.

Parendamist veel vajavad aspektid:

- positiivse mikrokliima toetamine kollektiivis

- tunnustamine õpetajaid kelle rühma tegevus on rohkem suunatud loodusekaitse temaatikale

- tunnustamine vanemaid kelle laps/lapsed koos perega tihti võtavad osa loodusekaitse ürituses

- töötajate keskkonnakaitse eluviisi toetamine

 

KASVUKESKKOND

Tänane seis:

Lasteaia juhtkond analüüsib pidevalt vara seisundi. Inventuuride iga- aastase tulemuste põhjal koostatakse täpne plaan olemasolevate varade olemasolu, uuendamise vajaduse ja edaspidise kasutamise kohta. Majandusjuhataja, kes on töökeskkonna- ja tervisenõukogu esimees viib läbi riskianalüüsi, mille käigus töötajad ja hoolekogu liikmed hindavad töö- ja õpikeskkonnas esinevaid ohuallikaid.

- Lapsed jalutavad õues iga ilmaga ja järgivad looduse muudatused

- Õues olekul lapsed koristavad, aitavad koristada (lehed, lund, puuoksad, kommipaberid jne)

- Lasteaiaterritooriumil on loodud aed, kus iga rühm kasvatab juurvilju, lilled, marjad

- On uuendatud looduserada (16 looduspunkti ja suur kaart)

- Loodusepunktides on vajalik info looduseobjekti kohta, luuletus, mäng jne

- Majahoidja kujundab lillepeenrad, lõikab põõsad

- Regulaarne teavitus rohelise kooli üritustest lastele, vanematele ja töötajatele

- Õppetunnid lastele (Viimsi ja Nõmme loodusemajades, looduskaitse muuseumis)

- Rühmades kehtivad kokkulepitud reeglid toas ja õues

- Rühmas on mänguasjad ja lauamängud, mis toetavad loodusekaitse haridust

 

Kord kuus vanemates rühmades organiseeritakse üritus loodusekaitse teemadel.

Loodusekaitse tegevuskava teemad:

 • Loodus on meie kodu
 • Loomad meie kodus
 • Loomad metsas
 • Taimed meie kodus
 • Taimed metsas/looduses
 • Mürgistest taimedest
 • Looduskaitsepäev
 • Loomadekaitse päev
 • Punane raamat
 • Käitumine metsas/looduses
 • Prügi meie ümber
 • Prügi sorteerimine ja taaskasutus

Parendamist veel vajavad aspektid:

- 1 kord kuus kõikides rühmades organiseeritakse üritus loodusekaitse teemadel

- Õue ala tegevus on eesmärgistatud loodusekaitse mõttes

- laste väljasõidud loodusele

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias töötavad suurekogemusega õpetajad. Õppetegevus teostatakse toetudes koolieelse hariduse õppekavat. Õpetajate tegevus suunatud laste loodusekaitse eluviisi arendamiseks. On välja töötatud ja töösse rakendatud üldine laste arengu hindamissüsteem.

 • Iga rühm töötab päevakava järgi, kus on määratletud lapse eale vastav

päevarütm, kus vahelduvad lapse igapäeva toimingud ja õpetaja poolt planeeritud tegevused

 • Igas rühmas on rühmareeglid
 • Rühmade päevakavad on paindlikud – vajadusel võib päevakava muudatusi teha.
 • Õppeaasta eesmärkides on üks eesmärk seotud loodusekasvatusega.
 • Õppetöö ained on seotud omavahel ja kõik tegevused viiakse läbi mänguliselt.
 • Koostöös õpetajatega (rühma-, muusika- ja liikumisõpetaja) toimuvad regulaarselt lastele

huvitavaid üritusi.

Tallinna Kivimurru Lasteaias jälgivad järjekindlalt laste looduse sõbralikkuse arengut:

 • Pidevalt seletatakse lastele tähtsamad keskkonnakaitse käitumis reeglid;
 • lasteaia õppekavas on teema töö aias, taimede kasvatamine, koristamine õues;
 • toimub mängumaailma rikastamine läbi õppekäikude ja ekskursioonide.

 

Lasteaias toimub süstemaatiline loodusetöö lastega:

- toimub kilpkonna eest hoolitsemine rühmas Tähekesed

- toimub looduse nurga jälgimine

- toimub toalillede kastmine

- toimub taimede istutamine ja kasvatamine õues

- toimuvad lillepeenra ja aia hooldustööd

- toimus uurimistööd looduspunktides

- lapsed osalevad linnaosa ja linna õppepäevadel ja üritustel

- sügisel ja kevadel käivad vanemad rühmad koos vanematega matkamas.

Parandamist vajavad aspektid:

- õuesõppe toimub õues vähemalt 1 kord nädalas

- järjepidevalt toimuvad plaanipärased matkad ja ekskursioonid

- on välja töötatud didaktiline materjal

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias on korraldatud koostöö lapsevanematega, Sikupilli asumi seltsi lasteaedadega, Pae gümnaasiumiga, Barca merekooliga, Viimsi loodusmajaga ja Nõmme loodusmajaga, mis aitavad täita püstitatud eesmärke. Regulaarselt viiakse läbi uuringud kõigi huvigruppidega, toimub tagasiside analüüs ja edasise töö on parendus.

Aasta kavas on järgmised ühised üritused:

Parandamist vajavad aspektid:

- koostöö teiste lasteasutustega rohelise kooli võrgustikus

- loodusemajade ja loodusekaitsemuuseumi külastamine koos vanematega

- lastevanemate osavõtuga rohelise kooli  ürituste arvu suurendamine

- töö lastevanematega keskkonnakaitse eluviiside edendamise alal on täiustatud

- on valminud loodusekaitse teemaline projekt

RESSURSSIDE JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaed on varustatud kogu vajalikuga, et täita püstitatud eesmärgid rohelise kooli eluviiside edendamisel. Lastele, vanematele ja personalile on tagatud huvi ja ettevalmistus.

Parandamist veel vajavad aspektid:

- on parendatud õuesõppe tingimused

- õuealal on uuendatud looduserada

- õuealal on loodud aed taimede kasvatamiseks

TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

 

Tegevuskava uuendamise kord

Tegevuskava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal Tallinna Kivimurru Lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu istungitel septembrikuus. Tegevuskava korrigeerimisel lähtub lasteaed järjepidevalt sisehindamisest ja lastevanemate anketeerimisest.

Tegevuskava koostajad:

 • Merike Lunden, õppealajuhataja
 • Oksana Lillevyali, õpetaja
 • Olesja Tandorf, direktor
 • Svetlana Bõtskova, õpetaja
 • Anna Aksjonova, lapsevanem

 

Viimati muudetud: 07.10.2021