Tallinna Kristiine Lasteaia eesmärgid

Eesmärgid 2018-2019 õa.

Tallinna Kristiine Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

 Lapse individuaalse arengu ja koolivalmiduse toetamine koostöös lapsevanemaga– sujuva ülemineku tagamine lasteaiast kooli.

 • õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ning põhimõtted lähtuvad lapsest;

 • lapse individuaalsuse, kultuurilise eripära ja tema arengupotentsiaaliga arvestamine;

 • lasteaias pakutakse lapsele palju vaheldusrikkaid – lapsele huvi pakkuvaid tegevusi, mänge, uurimist ja katsetamist toas ja õues, loovtööd;

 • paindlik, lõimitud mänguline õppe- ja kasvatustegevuste korraldus;

 • lapse arengu mitmekülgne ning järjepidev jälgimine ja toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös

 • Lapse tervise väärtustamine (lapse liikumisvajaduse rahuldamine, liikluskasvatus, tervislik toitumine, väärtuste/ heade kommete õppimine);

 • Läbi erinevate tegevuste kogeb laps eduelamust, on tagatud turvatunne.

 • Tihe koostöö lapsevanemaga- lapsevanemale tutvustatakse lasteaia õppekavaga, õppe- ning kasvatuspõhimõtteid, lasteaia töökorraldust, viiakse läbi arenguvestlusi, korraldatakse ühistegemisi,

 • Toimib eakohase arengu-, koolivalmiduse toetamine, analüüsimine, hindamine. Koolivalmiduskaardi koostamine.

 

 Lapse individuaalse arengu- ja hariduslike erivajaduste toetamine- lähtudes lapse individuaalse arengu vajadustest, erivajadustest.

 • varajane märkamine– lapse arengu analüüs, hindamine, arengumapi koostamine; arenguvestlus (õpetajad jälgivad iga lapse individuaalset arengut esimestest päevadest alates, mil laps rühma koosseisuga liitub. Võimalikult varakult on vajalik märgata laste arengulisi erisusi).

 • õppe – ja kasvatustegevuse korraldusel kasutusel tööviisid: individuaalne tegelemine lapsega, tegelemine väikestes gruppides, rühmatöö ning meetodid, mis toetavad lapse individuaalset arengut ning loovust.;

 • erivajadustega lapse, sh andeka lapse, arengu toetamine – lisaülesanded, individuaalne õppekava.

 • lapse sotsialiseerumise toetamine – lapse sotsiaalse käitumise analüüsimine, hindamine, tagasiside edastamine vanemale– arenguvestlus (eneseväljendamisoskused; käitumisoskused; suhtlemine kaaslastega, suhtumised, hoiakud);

 • lapse individuaalse toiduvajadusega arvestamine- allergiline laps;

 • lapse kultuurilise erivajadusega arvestamine, kohanemise toetamine ning eesti keele õppimine läbi mänguliste- ja igapäevaliste tegevuste;

 • lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamisel koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel, mõistmisel ja lugupidamisel.

 • Lastevanemate nõustamine, vajadusel suunatakse lapsevanem vastava spetsialisti juurde

 • Õppenõustamiskeskuse Rajaleidja kaudu lastevanemate nõustamine ja koolituste korraldamine.

 

Lasteaia meeskond, lapsevanemad ja lapsed on teadlikud ning lähtuvad igapäeva elus Rohelise kooli põhimõtetest ja väärtustest.

Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.

 • Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.

 • Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.

 • Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.

 • Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.

 • Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.

 • Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 • Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi..

Kristiine lasteaia RK põhimõtted:

 • Keskkonnasäästlik tarbimine iga päev ja igal pool (sorteerime prügi, et näha, kui palju me tarbime; analüüsime toitu-palju kulub ja miks järele jääb; anname endale väikseks jäänud riided abivajajatele);

 • Teeme üksi ja üheskoos (uurime üksi ja koos loodust, iseennast ja teisi);

 • Kaitseme abivajajat (astume üksteise eest välja-kaitseme sõpra, loodust põhimõttel “mind on sulle vaja ja sind mulle ehk kõik on seoses“);

 • Mina tean-sina tead (kõik osapooled on kaasatud õppimisse, teavitamisse);

 • Mina näen-sina näed (jagame oma teadmisi, kogemusi teistega);

 • Mina olen eriline-sina oled eriline (me ei hinda välimust vaid tegusid);

Tallinna Kristiine Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine eesmärkidest lähtuvalt:

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

 • lapse loovuse toetamine;

 • mängu kaudu õppimine;

 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

 • kodu ja lasteasutuse koostöö;

 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

Kaie Hein

direktor

kaie.hein@kristiinealg.edu.ee

 

Viimati muudetud: 04.09.2018