Tallinna Kristiine Lasteaia tutvustus

TALLINNA KRISTIINE LASTEAED

Rästa põik 3, Tallinn 13425,

Koolitusluba nr 2263 HTM

Tallinna Kristiine Lasteaed on koolieelne lasteasutus, on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.
Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

Alusharidus

Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.

Üldeesmärk

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

 

Põhiülesanne                
Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

- luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav                     

-  ja keskkonda väärtustav;

- hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

Rühmad
Lasteasutuse juhataja moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.
Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

Lasteaiarühmad jagunevad:

 noorem rühm - kolme- kuni viieaastased;

- keskmine rühm - viie- kuni kuueaastased;

- vanem rühm - kuue- kuni seitsmeaastased;

- liitrühm - kahe- kuni seitsmeaastased.

Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus

lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste

arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja

lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

Lasteaia rühmad: 

Sõimerühm:  MESIMUMMUD

Sõimerühm:  MUUMID

Sõimerühm: LOTTE

Noorem rühm :NAKSITRALLID

Noorem rühm: MÜRAKARUD

Noorem rühm: KRÕLLID

Noorem rühm: PÄIKESEJÄNKUD

Noorem rühm: SIPSIKUD

Keskmine rühm: RÕÕMUPALLID

Keskmine rühm: SELLID

Vanem rühm: POKUD

Vanem rühm:  VIKERKARUD

 

Tallinna Kristiine Lasteaial on oma õppekava, mis on koostatud  Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel. Lasteaia õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

 

 Lasteaial on oma õppekavas, milles on esitatud:

  • lasteasutuse liik ja eripära;

  • õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;

  • õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;

  • lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;

  • erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;

  • lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;

  • õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

 

Lasteaed on liitunud eLasteaed.eu

Andmeid oma lapse kohta näeta, kui logite id-kaardiga www.elasteaed.eu keskkonda 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

direktor

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud: 15.03.2020