Osalustasu lasteaias

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2019 aastal  65.88kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  ja Tallinna haridusameti juhataja 19.12.2018 käskkiri nr HA-4/95

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Elukohajärgne sotsiaalosakond võib avalduse alusel toetada vanema osa maksmisest vabastamist kuni 80 % ulatuses. 

§ 4 Vanema osast vabastamine. Määruse kohaselt:  

 Lg 3 -  Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga. 

Lg 4 - Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.


Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus vorm tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalosakonda ja toetuse saamisel lasteaia direktorile. Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega.

 

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: aasalill [ät] kullatera.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 08.01.2019