Kullatera Lasteaia hoolekogu

Kullatriinude rühm:  Mergit Inno mergit@gmail.com

Jaaniussikeste rühm: Ivika Nõukas ivikan@gmail.com 

Mesimummude rühm: Siiri Heinaru heinaru@gmail.com

Liblikate rühm: Kristi Gišakov kristigrishakov@gmail.com 

Aasalillede rühm: Tiia Tomingas-Kampus tiia.tomingas@gmail.com

Ritsikate rühm: Aleksei Volkov aleksei.volkov@transferwise.com 

Lepatriinude rühm: Sigrid Valgma sigrid.valgma@gmail.com

Kullapaide rühm: Liisi Treier  liisitreier@gmail.com 

Jaanimardikate rühm: Kreet Piiriselg kreetpiiriselg@gmail.com 

Õpetajate esindaja: Ingrid Lillak (Lepatriinude rühm) ingrid.lillak@kullatera.edu.ee

KOV esindaja: Henry Jürlau henry.jurlau@tallinnlv.ee

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
  • Hoolekogu: 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös; 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse; 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul     (Väljavõte KLS) 

 

Lehekülge haldab: 

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

 

Viimati muudetud: 24.11.2020