2019/2020 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

 MEIE PRIORITEEDID JA EESMÄRGID 2019/2020 ÕPPEAASTAL:

MOTO:  Õnnelik õppija kaasaegses õpi- ja kasvukeskkonnas

MÕK-lapse õpihuvi ja igakülgse arengu toetamine MÕK põhimõtteid rakendades.

1.  Õpioskuste areng:

Laps suudab keskenduda eesmärgistatud tegevusele, omab tahet ja valmisolekut jõukohaseks pingutuseks ning suudab iseseisvalt teha valikuid.

Lapsel areneb sotsiaalne ja emotsionaalne külg, samuti eneseväljendusoskus ning toetatud on positiivne minapilt läbi „ Samm-sammult“ (2-5aastased) ja „ Kiusamisest vaba lasteaed“ (5-7aastased) metoodikate

2. Keskkonnateadlikkus:

Lapse loodusalased teadmised laienevad ja kujuneb hooliv suhtumine loodusesse läbi õues- ja avastusõppe ning osalemise erinevates keskkonnaprojektides.

Laps on igapäevaselt keskkonnasäästlik tarbija.

3.    Väärtuskasvatus:

Lapsel kujunevad väärtushoiakud läbi õppe- ja igapäevategevuste. Laps suhtub kaaslastesse hoolivalt ja sõbralikult.

4.    Koostöö lastevanematega:

Suhtume üksteisesse sõbralikult ja lugupidavalt. Hoiame häid suhteid kõikidel tasanditel (laps, lapsevanem, lasteaia personal) ja toetame lapse arengut igakülgselt.

 


lehekülge haldab: õppealajuhataja Karin Pero, karin@kullerkupu.edu.ee

Viimati muudetud: 28.10.2019