Soodustused

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.  

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus ning lasteasutus suunab lapsevanema elukohajärgsesse sotsiaalhoolekandesse, kust saadakse kinnitus perekonna toetuse vajaduse osas.  

Osaline vabastus lasteaia kohatasust  

    Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:  

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;    
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on  väiksem kehtivast palga alammäärast (500 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.     

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on  kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest  kuni 80% ulatuses.   

     1. jaanuarist 2019.a on vanema osa määra suuruseks 65,88  

       

Toitlustamise toetus  

    Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:  

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku  rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;    
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 140€ kuus;    
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.      

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.  

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.  

Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.  

Lisainfo   

    Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet  ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).  

    Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:  

 


 

Lehekülge haldab: direktor Klaire Jaanus, direktor@kullerkupu.edu.ee

 

Viimati muudetud: 27.12.2018