Lasteaiatasu koosneb:

 1. Toidupäeva maksumusest

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusele nr 29 katab Tallinna linn  koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu lasteasutuses käivatel lastel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Lapse rahvastikuregistrijärgset aadressi kontrollitakse Eesti hariduse infosüsteemis üks kord kuus.

Lapse toidukulu arvestatakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Määrusega saate tutvuda siin: 

Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste, kelle elukohana ei ole rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn, toidukulu maksumuse määrab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor.

Alates 1. maist 2018 kehtib  lastele, kelle elukohana ei ole rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn, toidukulu päevamaksumus  sõimerühmas 1,80 eurot, aiarühmas  2,00 eurot.

Alus: hoolekogu protokoll nr 1, 26.02.2018, p.4 ja lasteaia direktori käskkiri nr 1-3/4, 28.02.2018.

2. Kohatasust

Alates 01.01.2020 vanemate poolt kaetava osa määra suurus (ehk kohatasu) ühe lapse kohta kuus on 71,25 eurot.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78

Vanema osa määra (kohatasu) on lapsevanem kohustatud tasuma igakuiselt. Maksuvaba on kollektiivpuhkuse periood.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu määrus nr 27 vastu võetud 10.12.2015 , jõustumine 01.01.2016 ,,Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine".

 

 

Viimati muudetud: 22.01.2021