Lasnamäe Põhikooli arengukava

(2013 – 2019 )

 

SISUKORD

1.  SISSEJUHATUS

2.  ÜLDANDMED.

2.1  Kooli asend ja kontaktandmed.

2.2  Lühiülevaade Tallinna Lasnamäe Põhikoolist

2.2.1  Olulisemaid fakte kooli ajaloost:

2.2.2  Andmed kooli õpetajate, õpilaste ja klassikomplektide kohta:

2.3  Hetkeolukorra kirjeldus.

KOOLI ARENGU  ANALÜÜS.

3.1  Eestvedamine ja juhtimine.

3.2 Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused.

3.3  Koostöö huvigruppidega.

3.4  Ressursside juhtimine.

3.5  Kooli õppekasvatusprotsessi ja õppuriga seotud tulemuste analüüs.

3.6  Turvalisuse tagamine koolis.

KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA – VALDKONNAD.

4.1  Missioon. 

4.2  Visioon aastaks 2017. 

4.3 Lasnamäe Põhikooli eesmärgid 2017.

TEGEVUSKAVA  2013 - 2017.

5.1  Eestvedamine ja juhtimine.

5.1.1  Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

5.2  Personalijuhtimine.

5.2.1  Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

5.3  Koostöö huvigruppidega.

5.4  Ressursside juhtimine.

5.4.1  Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

5.5  Õppekasvatusprotsess ja õppuriga seotud tegevused.

5.5.1 Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

5.6 Integratsioon.

5.7 Turvalisuse tagamine koolis.

5.8 Õpetajate täiendkoolituskava.

6   ARENGUKAVA UUENDAMINE.

7  Tegevuskava  2018 - 2019

7.1  Eestvedamine ja juhtimine

7.1.1  Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused

7.2  Personalijuhtimine

7.2.1 Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

7.3  Koostöö huvigruppidega

7.3.1 Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused

7.4 Ressursside juhtimine

7.4.1 Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused

7.5 Õppekasvatusprotsess ja õppuriga seotud tegevused

7.5.1  Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused

7.6  Turvalisuse tagamine koolis

7.6.1 Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused

7.7 Õpetajate täiendkoolituskava

7.7.1 Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused

 

1  SISSEJUHATUS

 • Arengukaval on organisatsiooni kvaliteedi parendamises otsustav ja määrav roll.
 • Lasnamäe Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooli arenduse põhisuunad ja valdkonnad, eesmärgid ja strateegiad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra.
 • Lasnamäe Põhikooli arengukava lähtub Lasnamäe Põhikooli põhimäärusest, sisehindamise aruandest, Tallinna ning Lasnamäe arengukavadest.

2       ÜLDANDMED

 2.1      Kooli asend ja kontaktandmed

Lasnamäe Põhikool  asub aadressil Ümera 46, Tallinn 13816

Kontakti saab kooliga e-posti aadressil:  lpk@lpk.tln.edu.ee   

Veebiaadress: http://www.lpk.tln.edu.ee 

 

2.2      Lühiülevaade Tallinna Lasnamäe Põhikoolist

Lasnamäe Põhikool on riikliku õppekava alusel töötav kool (HTM koolitusluba nr 3697), kus on hariduslike erivajadustega õpilaste klassid. Laste huvitegevuse arendamiseks sai 2008.a loodud MTÜ  „Sipelgas“

 

2.2.1     Olulisemaid fakte kooli ajaloost:

 • 1972.a - Tallinna I Logopeediline Kool – eesti ja vene õppekeelega psüühiliste häiretega lastele
 • 1984.a - Tallinna 59. 8-klassiline Kool
 • 1990.a - Tallinna 59. Põhikool. Kooli juures oli vabariikliku tervisekeskuse filiaal, kus õppisid tuberkuloosihaiged ja liikumispuudega lapsed (1.-3.kl.)
 • 1999.a - Tallinna Kadrioru Põhikool
 • 2004.a - Lasnamäe Põhikool
 • 2007.a. – Lasnamäe Põhikooliga liideti Tallinna 63. Põhikool
 • 2008.a - Koostöös Lasnamäe Mehaanikakooliga avatakse klassid eelkutseõppeks
 • 2009.a – alustas kogupäevakool algklasside õpilastele (1. – 6. kl)
 • 2012.a –kogupäevakool algklasside õpilastele (1. – 5. kl)
 • 2012.a – alustas tööd loovtegevus  „Leia ennast” (6.kl)

Erinevatel aegadel on koolis olnud 8-20 klassikomplekti. Käesoleval ajal on klassikomplekte 43, neist väikeklasse 18 ja ühe õpilase õpetamisele  keskendunut õpet 4 klassis Koolis õpib lapsi nii Tallinnast  kui ka teistest Eestimaa piirkondadest, eelkõige Harjumaalt Kool töötab ühes vahetuses. Koolis on läbi aegade töötanud pikapäevarühmad, millest kasvas välja kogupäevakool I-V kl õpilastele. Kool aitab lahendada ja leevendada laste järelevalvetusest tekkinud  probleeme (vanema vahetustega töö, vanemate pikad tööpäevad, töötamine väljaspool linna, perekondlikud põhjused – lapsevanemate pöördumiste ja vestluste  alusel)

 

2.2.2     Andmed kooli õpetajate, õpilaste ja klassikomplektide kohta:

  Aasta   

  Õpetajad  

  Õpilased  

  Klassikomplektid  

2009

61

251

20

2010

55

239

18

2011

56

265

36

2012

60

274

43

 

Õpilaste arv suureneb iga aastaga, klassikomplektide arv on suurenenud seoses vajadusega korraldada õppetööd väikeklassides

2012.a - põhikool, kus on õpiraskustega õpilaste klassid, s. h. väikeklassid, eelkutseõppe klassid, kogupäevakool( I-V kl), õpilasklubi „Leia ennast” (VI) ning huvikeskus „Sipelgas”

Õpilaste õppekoormus vastab Eesti Vabariigi määrustega sätestatud normidele.

Tulenevalt kooli tegevuse suunast toimuvad täiendavalt kõneravi- ja  õpiabitunnid ning psühholoogiline abi. Koolis on toimiv tugisüsteem, individuaalset õpet vajavate õpilaste õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel, mis on koostatud iga õpilase võimeid arvestades.

 

2.3       Hetkeolukorra kirjeldus.

2012/2013.õ-a  on koolis 43 klassikomplekti, neist  18 on  õpilaste vajadustest lähtuvalt väikeklassid ja ühe õpilase õpetamisele  keskendunut õpet 4. Koolis õpivad õpiraskustega õpilased (spetsiifiliste segatüüpi õpivilumushäiretega õpilased), autismi spektri häiretega , aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilased.

Käesoleval ajal õpib koolis 274  õpilast 43 klassis:

 • I kooliaste                  10 klassikomplekti 67õpilast
 • II kooliaste                 16 klassikomplekti 80 õpilast          
 • III kooliaste                17 klassikomplekti 127 õpilast        

Koolis töötab 60 õpetajat, nendest 53 pedagoogi ja 7  noorempedagoogi ametijärguga; kõrgharidusega on 58 õpetajat, keskeriharidusega 2. Õpetajate koosseis

Õpetajate vanuseline  jaotus on tasakaalustatud:

Vanus

  2009/10õa  

  2010/2011.õa  

  2011/2012.õa  

arv

%

arv

%

arv

%

Kuni 30- aastased

5

10,0%

1

2,2  %

2

4,3%

30-39- aastased

9

18,4%

11

23,9  %

12

26,1%

40-49- aastased

11

22,4%

11

23,9  %

9

19,6%

50- 59- aastased

17

34,7%

16

34,8  %

13

28,3%

Üle 60- aastased

7

14,3%

7

15,2 %

10

21,7%

kokku

49

 

46

 

46

 


Õpetajate ja tugisüsteemi spetsialistide jaotus hariduse järgi:

  Haridus  

  2009/2010.õa  

  2010/2011.õa  

  2011/2012.õa  

arv

%

arv

%

arv

%

Kõrg

59

97,0 %

54

97,0 %

55

97,0%

Keskeri

2

3,0 %

2

3,0%

2

3,0%

Kokku :

61

 

56

 

57

 

 

3       KOOLI ARENGU  ANALÜÜS

Kooli hetkeolukorra analüüs ja võimalikud arengusuunad toetuvad järgmistele dokumentidele:

 • Arengukava tegevuskava analüüs 2008., 2009., 2010., 2011., 2012
 • Tulemusjuhtimise aruanne ja kuraatori tagasiside 2010.a
 • Küsitlused õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele 2009., 2010., 2011., 2012. a
 • Arenguvestlused töötajatega  2008.- 2012.a
 • Kooli sisehindamise aruanne ja aruande tagasiside nõunikult 2010

Kooli sisehindamise aruande tagasisides on nõuniku poolt märgitud kooli eelmises arengukavas toodud eesmärkide täitmist. Kooli tegevused vastasid püstitatud eesmärkidele – ellu on viidud kutsenõustamise programm ja koostöös Lasnamäe Mehhaanikakooliga toimib eelkutseõpetus, riigikeele paremaks õpetamiseks toimub osade õppeainete õppetöö kakskeelselt.  Kooli tugevusteks ja eripäraks ongi olnud eelkutseõppe korraldus ja tugisüsteemi töökorraldus. Parendusvaldkond: sisehindamisel saadud tulemuste analüüsimiseks ( konkreetselt mõõdetavad eesmärgid, nende täitmine) ja tulemuste kogumiseks kasutada asjakohast andmebaasi, soovitatavalt programmi Koolitark

 

3.1      Eestvedamine ja juhtimine

Arengukava oli koostatud viieks aastaks. Tegevuskava tugines eelneva tegevuse analüüsile. Arendustegevus ja sellest tulenev planeerimine toimus lähtuvalt eesmärkidest, vajadustest ja võimalustest.

Üldiste protsesside juhtijaks ja koordineerijaks koolis oli direktor, kes tegeles arengukava ja õppekava elluviimisega ning majandusküsimustega. Sisehindamise nõuniku ettepanekud soovitavad rakendada rohkem kaasavat juhtimisstiili  ja liitumist tervist edentavate õppeasutuste meeskonnaga.

Olulisel kohal oli kooli tegevuse kajastamine kooli kodulehel, kooli blogis (elektrooniline kooli sündmuste kroonika), e-koolis ja kohalikus väljaandes

Koos pedagoogilise personaliga koostati  või uuendati  eeskirjad ja korrad.

Töö aruandlust/ analüüsi teostavad kõik pedagoogilised töötajad vastavalt üldtööplaanile. Tulemused olid  aluseks järgmise õppeaasta tööde kavandamisel.

 

3.2      Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused

Koolis on järgnevad ametikohad: õpetajad, tugisüsteemispetsialistid, tehniline personal

Personali kaasamise ja toetamise osas pööratakse võrdselt tähelepanu kõigile töötajate gruppidele, ühistele tegemistele. On olemas toimiv tunnustamise süsteem, sest personali hindamine ja tunnustamine saavutuste eest töös on efektiivseim võimalus töötajate motveerimiseks. Õppeasutuses on valdkondlik koolituskava, mille koostamise aluseks on eelmise õppeaasta analüüs, personali eneseanalüüsid ja ettepanekud ning õppeasutuse eesmärgid. Vajalik on jätkata eesti keele kursustega personalile, et parandada  töötajate riigikeele oskust. Tulenevalt kooli eripärast ja mitmete noorte pedagoogide tööle asumisest, on koolitusplaanis olulisel kohal eripedagoogika-alane koolitus.

 

3.3      Koostöö huvigruppidega

Kooli tulemuslikuks tööks on vajalik tihe koostöö erinevate koostööpartneritega. On määratletud olulised huvigrupid:  Lasnamäe Lastekeskus, Lasnamäe Mehhaanikakool, mitmed Tallinna koolid, Tallinna Laste Asenduskodu, Peeteli Keskus, Muraste Looduskool, RMK  Aegviidu looduskeskus, Nõmme Loodusmaja, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalve Amet. Hea koostöö on Tallinna Haridusametiga ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega.  Koostöös lastevanematega rakendatakse erinevaid töövorme (hoolekogu, vestlusringid, koolitused lastevanematele, lastevanemate üldkoosolekud, traditsioonilised üritused).

Sisehindamise raames hinnangud koostööle olid järgmised:

 • lapsevanemad hindavad informeeritust kooli tegevusest heaks
 • lapsevanema hinne tema vastuvõtule koolis väga hea
 • õpetajate hinnang koostööle lapsevanematega rahuldav
 • lapsevanema hinnang koostööle kooliga hea

 

3.4      Ressursside juhtimine

Rahaliste ressursside planeerimine toimub valdkonniti ja õppenõukogule ning hoolekogule on antud ülevaade eelarve täitmisest. Inforessursi juhtimine on mitmetasandiline – regulaarne info jagamine e- kirjadega, infovahetus infotunnis, juhtkond on kõigile kättesaadav kogu tööpäeva jooksul. Personal on teadlik vee, elektri, kütte kokkuhoi võimalustest.  Materiaal- tehnilist baasi on jõudumööda uuendatud:

 • 2009-2010 vahetati korruste põrandakatted
 • 2009- 2010 vahetati põrandakatted arvutiklassides
 • 2009- 2012 klassiruumide sisustuse uuendamine
 • 2011- 2012 aula sisustuse uuendamine
 • 2008-2012 interneti püsiühendus kõikides klassiruumides
 • 2009- 2012 videovalvesüsteemi paigaldamine
 • 2010-2012 tulekahju signaalsüsteemi paigaldamine ( HA finantseerimisel)
 • 2009 -2012 IT- vahendite uuendamine

 

3.5      Kooli õppekasvatusprotsessi ja õppuriga seotud tulemuste analüüs

Sisehindamise kaudu jälgib kool eesmärkide täitmist, analüüsib põhitegevuste tulemuslikkust ning annab hinnangu õppeasutuse tegevusele tervikuna. Sisehindamise raames hinnangud  õppe- ja kasvatustegevusele olid järgmised:

 • lapsevanemad hindavad  koolist saadavat haridust heaks
 • õpilased hindavad koolist saadavat haridust heaks
 • õpetajad hindavad meie koolist saadavat haridust rahuldavaks
 • lapsevanemad hindavad õpilaste tunnustamist heaks
 • õpilased hindavad tunnustamist hindega rahuldav
 • rahulolu klassijuhatajaga lapsevanematel hea
 • rahulolu klassijuhatajaga õpilastel hea

Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele ja seetõttu on eriti tähtis tugisüsteem. Tänu hästi toimivale tugisüsteemile on vähenenud koolikohustuse mittetäitjate arv, paranenud on õpilaste õpijõudlus.

Kool jätkab õppekavasse integreeritud tegevuste kaudu pädevuste kujundamist. Huvitegevus toetab õppe- ja kasvatustegevust.

Koolis tegutsevad järgmised huvialaringid: loovus-, muusika-, tantsu-, näite-, loodus- ja  spordiringid. Ringid on õpilastele tasuta, ringide juhendajad on oma kooli õpetajad

Traditsioonidel on elus oluline koht. Eesmärk on säilitada vanu ja luua uusi. Tähtsamad traditsioonid  on:  konkurss kõige ühtsem klass, nädala tublimad õpilased (algkool), direktori pidulik vastuvõtt EV aastapäeval, tervise- ja spordipäevad, matkad, vilistlaste õhtu, aabitsapidu, viimane koolitund lõpetajatele, emadepäeva kontsert, lapsevanemate konverentsid jne

Koolis tegutseb õpilasesindus, kellel on võimalus rääkida kaasa kooli arendusküsimustes.

 

3.6  Turvalisuse tagamine koolis

 Õpilaste ja koolitöötajate töökohtades on tagatud ohutu töökeskkond. Kool on ühendatud ATS-iga. Koolihoonel on viidastatud avariiväljapääsud, avariivalgustus, tulekustutid ja suitsuandurid. Koolis on videovalve ( videovalvega on kaetud riietehoid, peasissepääs, trepikojad, koridorid).  Kõik töötajad on instrueeritud ohutustehnikast oma tööülesannete täitmisel, samuti turvalisuse tagamisest õppekäikudel  /väljasõitudel. Suurt tähelepanu pööratakse laste omavahelisele suhtlemisele ja käitumisele, mille reeglid on välja toodud uuendatud Kooli kodukorras (uuendamine 30.10.2012). Kooli tugisüsteemi psühholoogid nõustavad vajadusel nii personali, õpilasi  kui ka õppurite vanemaid. Kooli õpilased osalesid projektis ”Aktiivne ja turvaline koolipäev”

Tuleohutusalane kompleksõppus ja evakueerimine on toimunud regulaarselt kord aastas. On koostatud tegevusplaan äkkrünnaku puhul ja on toimunud ka vastav koolitus.  Koolis tegutseb töökeskkonna - tervisenõukogu.

 

4       KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA – VALDKONNAD

 

4.1      Missioon

Kooli missiooniks on anda igale õpilasele võimalus õppida vastavalt tema võimetele ja arengule, et saada põhiharidus

 

4.2      Visioon aastaks 2017

Kooli visioon aastaks 2017 on lapsesõbralik tervislikke eluviise arendav põhikool kaasava hariduse põhimõttel,  kus väärtustatakse individuaalset arengut. Vajaduse korral avame lisaks õpiraskustega õpilaste klassidele tavaklassid, Kolmandas kooliastmes on jätkuvalt võimalik tegeleda eelkutseõppega ja lisandub keskkonna- ja loodushoiusuund. Kool on avatud ühiskonnaelu muudatustele.

 

4.3      Lasnamäe Põhikooli eesmärgid 2017

 • Õppekava järgi töötades lähtuda õpilase arengutasemest ja arvestada tema vajadusi ( nõustamine, sobiv õppekava, õppevorm, e-õpe ) 
 • Iga koolis õppiv õpilane omandab põhihariduse.
 • Kasutades Lasnamäe Põhikooli ja MTÜ „Sipelgas“ võimalusi, osutada kohalikele elanikele teenuseid.
 • Vajaduse korral avada tavaklassid
 • Koostöös Lasnamäe Mehaanikakooliga jätkata eelkutseõpetust 7.- 9. kl
 • Rajada õueõppeala, keskkonna- ja loodushoiu teadlikkuse suurendamine
 • Kooli materiaalse olukorra parandamine ja IT arendamine
 • Jätkata tugiteenuste arendamist, igakülgselt toetada õpilasi õpiraskuste ilmnemisel
 • Jätkata õpetajate koolitust kutseoskuste täiustamiseks
 • Jätkata tööd huvihariduse valdkonnas
 • Kooli- ja klassivälistel üritustel ning  kehalise kasvatuse tundides pöörata rohkem tähelepanu isiksuse arengule ja tervise tugevdamisele
 • Jätkata kutsesuunitlust õpilaste teadlikuks elukutsevalikuks ja haridustee jätkamiseks 
 • Arendada koolis rahvusvahelist koostööd
 • Ainete õpetamisel kasutada õppeprotsessis eesti keelt,  osaliselt
 • IT võimaluste maksimaalne kasutamine õppetegevuse korraldamisel
 • Jätkata koostööd Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga
 • Jätkata koostööd Eesti Vabariigi koolide ja Euroopa koolidega
 • Arendada edasi  koostöö- ja partnerlussuhteid huvigruppidega

 

5  Tegevuskava  2013 - 2017

 

5.1      Eestvedamine ja juhtimine

Nr

Tegevus

  Aeg  

  Sihtgrupp  

  Täideviija

1.      

Arengukava seire ja AK tegevuskava analüüs toimub vähemalt 1x aastas

2013 – 2017

Kooli kollektiiv, huvigrupid

Direktor, õpetajate töörühm

 

2.      

Kooli õppekava  arendamine toimub vastavalt plaanile – on moodustatud  vastavad töörühmad

2013 – 2017

pidev

Õpilased, kooli kollektiiv

Direktor, õppealajuhataja, ainenõukogude esimehed, vanemad

3.      

Tegevuskava ja üldtööplaani pidev analüüs ning täiendamine

2013 – 2017

I ja VI kuu

 

Kooli kollektiiv, huvigrupid

Kooli juhtkond

4.      

Kooli juhtimises juhendite ja eeskirjade uuendamine, kaasajastamine

2013 – 2017

pidev

Kooli kollektiiv, huvigrupid

Kooli juhtkond

5.      

Kooli  sisehindamine ja sisehindamise aruande esitamine  HTM-le

2013

pidev

Kooli kollektiiv, huvigrupid

Kooli juhtkond, õpetajate töögrupp

6.      

Liitumine tervist edendavate õppeasutuste meeskonnaga

2013– 2017

pidev

Vanemad,

Õpilased
Kooli kollektiiv

Juhtkond, tervisenõukogu  õpetajate töögrupp

 

5.1.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 • liitumine Tervist edendavate õppeasutuste meeskonnaga

 

5.2      Personalijuhtimine

Nr.

 Tegevus

  Aeg

 Sihtgrupp

 Täideviija

1.      

IKT - alaste koolituste läbiviimine

2013-2017
pidev

Õpetajad

Juhtkond, infojuht

2.      

Keeleoskuse täiendamine

riigikeel

teine võõrkeel

2013- 2017

pidev

pidev

Kogu kollektiiv

 Vene Kultuuri

Keskus, juhtkond

juhtkond

3.      

Eripedagoogika

2013- 2017

Eripedagoogilise ettevalmistuseta  õpetajad

Juhtkond

4.      

Keskkonnahariduse ja -hoiu koolitused

2013- 2017

Klassi- ja aineõpetajad

Juhtkond

5.      

 Ümberõpe (lisaaine) vastavalt kooli vajadustele

2013- 2017
Vastavalt vajadusele

Õpetajad

Juhtkond, ainenõukogude  esimehed

6.      

Personali vajaduse prognoos ja selle alusel koolituskava koostamine

2013- 2017

IX- XII; I

Kogu kollektiiv

Juhtkond

7.      

Personali toetamine (tunnustamine, traditsioonilised üritused, nõustamine psühholoogide poolt, arenguvestlused ja  nõustamine)

20013-2017

Kogu kollektiiv

Juhtkond, psühholoog, sotsiaaltöötaja

 

5.2.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 • jälgida ja säilitada personali vanuselist tasakaalu tagamaks  õppetöö  järjepidevust  ja õpetajaskonna jätkusuutlikkust;
 • Jätkata eesti keele kursustega personalile, et parandada riigikeele oskust
 • Koostöös tervisenõukoguga  jälgida õpetajate tervist ennetamaks töötajate läbipõlemist

 

5.3      Koostöö huvigruppidega

Nr.

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

1.      

Koostöö lapsevanematega (ümaralaua vestlused, koosolekud, konverentsid, traditsioonilised üritused)

2013-2017

 

Lapsevanemad Õpetajad
Õpilased

Juhtkond, õpetajad ja tugisüsteemi spetsialistid

2.      

Koostöö Lasnamäe Lastekeskusega – nõupida-mised, koolitused, üritused

2013- 2017

Õpetajad
Kasvatajad Ringijuhid

Juhtkond, huvijuht, sotsiaaltöötaja, psühholoog

3.      

Koostöö Ristiku Põhikooliga (ühisprojektid, külastused)

2013-2017

Õpetajad Õpilased
I – III kooliaste

Huvijuht, õpetajate töögrupid

4.      

Koostöö loodushariduskes-kustega (Muraste looduskool, Nõmme Loodusmaja, TBA, RMK, Silma õpikoda, Tallinna Vesi)

2013- 2017

Õpetajad,

Õpilased
I – III kooliaste

Juhtkond, ainenõukogude esimehed, ringijuhid, õpetajad, vanemad

5.      

Koostöö koolidega väljastpoolt vabariiki: Soome Vabariik, Prantsuse Vene Kool

2013- 2017

Õpetajad Õpilased
II – III kooliaste

Juhtkond, õpetajate töögrupid

6.      

Koostöö Tallinna Mehaanika-kooliga, eelkutseõpe VII- IX kl

KUPO projekt

2013-2017

2013

Õpilased
III kooliaste

II- III kooliaste

Huvijuht, juhtkond, psühholoog,
kutseõpetajad,
klassijuhatajad

7.      

Koostöö noorsoopolitseiga, munitsipaalpolitseiga

2013 –2017
pidev

Õpilased
I – III kooliaste

Huvijuht, sotsiaaltöötaja, juhtkond

8.      

Koostöö lastekaitse- töötajatega

2013– 2017
pidevalt

Õpilased
I – III kooliaste

Sotsiaaltöötaja, psühholoog, juhtkond

9.      

Koostöö Lasnamäe LOV, HA, Tallinna koolidega

2013-2017

Õpetajad, vanemad, õpilased

Juhtkond

 

5.4      Ressursside juhtimine

Nr

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

Rahastamise allikad

1.      

Õueõppe ala rajamine

2013-2017

Õpilased Personal

Direktor, majandusjuhataja, vanemad

Kooli eelarve

2.      

Territooriumi heakorrastus ja kujundus

2014- 2017

Õpilased Personal

Direktor, majandusjuhataja,
personal, õpilased, vanemad

Kooli eelarve,
projektid

3.      

Klassiruumide kohandamine õppetööks väikeklassides ja individuaalõppeks

2013- 2017

Õpilased Personal

Direktor, majandusjuhataja

Kooli eelarve

4.      

Jätkata klassiruumide sisustuse uuendamist

2013- 2017

Õpilased Personal

Direktor, majandusjuhataja

Kooli eelarve

5.      

IT süsteemi hinnang (võrdluses teiste haridusasutustega) ja riist- ja tarkvara uuendamine

2013- 2017

Õpilased Personal Vanemad

Direktor, infojuht majandusjuhataja

Kooli eelarve, Tiigrihüpe projektid

6.      

Kooli elektri, kütte, ventilatsiooni ja vee tarbimise ökonoomsuse jälgimine

2013-

2017

Personal,

õpilased

Majandusjuhataja,

personal,õpilased

Kooli eelarve

7.      

Õppekabinet- süsteemi täiustamine ja õppematerjalide uuendamine

2013-

2017

Personal

õpilased

Direktor

Majandusjuhataja

õppealajuhataja

Kooli  eelarve

 

5.4.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 • Jätkata materiaal- tehnilise baasi soetamist
 • Jälgida säästlikku  majandamist ja keskkonnahoidu  (prügi sorteerimine)
 • Jälgida kooli veebilehel kajastatut ja vajadusel operatiivselt uuendada
 • Võimalusel katuse remont
 • Võimalusel uuendada elektrisüsteemi (klassiruumide valgustus)
 • Võimalusel spordisaali renoveerimine
 • Võimalusel küttesüsteemi torustiku uuendamine
 • Võimalusel spordiväljakute täielik renoveerimine

 

5.5      Õppekasvatusprotsess ja õppuriga seotud tegevused

Nr.

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

1.      

Kooli õppekava arendus (kord veerandis õppekäik loodusesse/õueõppetunnid)

2011-2017
pidev

Õpilased
I – III kooliaste

Pedagoogiline kollektiiv

2.      

Erivajadustega laste õppetöö korraldus, lähtuvalt õpilase individuaalsest arengust

2012-2017
pidev

Õpilased
I – III kooliaste

Pedagoogiline kollektiiv, HEV koordinaator

3.      

IT kasutamine õppeainetes
E-õppe rakendamine koolis,
interaktiivsete õppematerjalide koostamine

2013-2017
pidev

I – III kooliaste

 

Pedagoogiline kollektiiv, HEV koordinaator, õppealajuhataja, infojuht

4.      

Õppeainete ja huvitegevuse  lõiming loodushoiu ja keskkonna teemadega
(keskkonnateadlikkuse ring, osavõtt konkurssidest, üritused)

2013-2017
pidev

Õpilased
I – III kooliaste

Ainenõukogude esimehed, õppealajuhataja, HEV koordinaator

5.      

Kutsesuunitluse süsteemi loomine (kohtumised, õppekäigud, üritused)

Eelkutseõpetuse rakendamine 7.-9. kl

2013-2017
pidev

Õpilased
I- III kooliaste

Õpilased
III kooliaste

Aineõpetajad, psühholoog, huvijuht,  klassijuhatajad,

TLMK kutseõpetajad

6.      

Projektide koostamine loodushariduse parendamiseks
(KIK, RMK, Zookool,)

2013-2017

pidevalt

Õpilased
I – III kooliaste
Vanemad

Direktor, õpetajate töörühm, aineõpetajad, psühholoog, klassijuhatajad, sotsiaaltöötaja

7.      

 Loodussõprade laager

2015-2017

Õpetajad
Õpilased
II- III kooliaste

Juhtkond, ainenõukogude esimehed, huvijuht

8.      

Logopeediline abi

2013-2017 pidevalt

Kõneravi vajavad õpilased

Logopeedid, eripedagoogid

9.      

Täiendav töö loogilise mõtlemise arendamiseks ja käitumise korrigeerimiseks

2013-2017 pidevalt

Tugiteenust vajavad õpilased

Psühholoogid

10.   

Tugisüsteemide rakendamine õpiedu saavutamiseks ja välja-langevuse vältimiseks

2013-2017 pidevalt

Õpilased
I - III kooliaste

klassijuhatajad, sotsiaaltöötaja, huvijuht

11.   

Kooli huviringide tegevuste lõiming  keskkonnahariduslike tegevustega

2013- 2017

Õpilased
I - III kooliaste

Huvijuht, ringijuhid

12.   

Jätkata  koostööd MTÜ „Sipelgas“  õpilaste isiksuseomaduste  arendamiseks ja kohaliku kogukonna elanikele teenuste osutamiseks

2015- 2017

Õpetajad Õpilased
I - III kooliaste

Logopeed, psühholoog, huvijuht, ringijuhid, õpetajad, vanemad

13.   

Tõhustada õpilasesindus tegevust:

 • õpilasaktiivi koolitamine
 • õpilasaktivistide õppereis Soome

2013-2017

 

Õpilased
II - III kooliaste

Kooli juhtkond, huvijuht

14.   

Jätkata koolis kujunenud traditsioone ja üritusi

2013- 2017

pidevalt

Õpetajad Õpilased
Vanemad

Juhtkond

15.   

Eelkool (tasuline)

2013-2017

Vanemad,
koolieelikud

Juhtkond

16.   

Õpilasklubi „Leia ennast ”

2013

2014-2017

Õpilased 6. kl

Õpilased 5.-6. kl

Huvijuht, ringijuhid

 

5.5.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 • sisehindamisel saadud tulemuste analüüsimiseks ja tulemuste kogumiseks    andmebaasi  kasutamine
 • jälgida ja analüüsida võimalike konfliktide tekkepõhjuseid
 • laiendada eelkutseõpet

 

5.6      Integratsioon

Nr.

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

1.      

Täiendada kooliraamatu-kogu eestikeelsete õppematerjalide, õppe- ja ilukirjandusega

2013-2017

Pedagoogiline personal Õpilased
I - III kooliaste Vanemad

Raamatukoguhoidja, ainekomisjonide esimehed, õppealajuhataja

2.      

2.-9.  klassides kehalise kasvatuse õpetamine eesti keeles

2013-2017

Õpilased
I - III kooliaste

Aineõpetajad, õppealajuhataja

3.      

9. klassides ühiskonnaõpetuse õpetamisel kakskeelne õppetöö

2013-2017

Õpilased
III kooliaste

Aineõpetajad, õppealajuhataja

4.      

Eesti kultuuritraditsioo-nide tutvustamine ainetundide ja klassiväliste ürituste kaudu

2013-2017

Õpilased
I - III kooliaste Vanemad

Huvijuht, aineõpetajad, ringijuhid

5.      

2.-9. klassides ajaloo, loodus-, muusika- ja inimeseõpetuse õpetamisel osaliselt eesti keeles õppetöö

2013-2017

Õpilased
I - III kooliaste

Aineõpetajad, õppealajuhataja

6.      

Lähtudes õppekavast jätkata ainetundides tööd bloki “Estika” järgi .

2013-2017

Õpilased
I - III kooliaste

Aineõpetajad, õppealajuhataja, ainekomisjonide esimehed

7.      

Tagada pidevõppe kaudu eesti keele õpetajate nõutav kvalifikatsioon. ja õpetajate koolitus kakskeelseks õppetööks

2013-2017

Õpetajad

Juhtkond, ainekomisjonide esimehed

8.      

5.- 9. kl kunstiõpetuse  õpetamisel kakskeelne õppetöö

2014- 2017

Õpilased
I - III kooliaste

Aineõpetajad, õppealajuhataja

9.      

Osalemine eestikeelsetes haridusprogrammides

2013- 2017

Õpilased
I - III kooliaste

Aineõpetajad,  õppealajuhataja

10.  

Osalemine projektis „Minu riik”

2013-2017

III kooliastme õpilased

Aineõpetajad, huvijuht

 

5.7      Turvalisuse tagamine koolis

Nr

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

Rahastamise allikad

1.      

Liikluskava koostamine

2013

Õpilased, vanemad

Direktor, personal, õpilased, vanemad, kohalik omavalitsus

Kooli eelarve, projektid

2.      

Osalemine KEATS projektis

2013-2014

Õpilased
II kooliaste

Sotsiaaltöötaja, huvijuht

projekt

3.      

Hädaolukorra lahendamise plaani uuendamine ja loengud, praktilised õppused

2013

Õpilased, personal

Juhtkond, Päästeamet

 

õpetajad

Kooli eelarve

4.      

Kooli sisevalve

 

 Koolihoone valvesüsteem

2013

 

2013-2017

Õpilased, personal

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

AS G 4 Eesti

Kohalik omavalitsus

 

Kooli eelarve

5.      

Ennetustöö koolivägivalla vältimiseks (vaimne, füüsiline ja küber)

2013-

2017

Õpilased, vanemad

Noorsoopolitsei, kooliõde, infojuht, SA Tiigrihüpe,  sotsiaaltöötaja, psühholoogid, personal

Kohalik omavalitsus, riik, projektid

6.      

Esmaabi koolitus

2014

Õpilased, vanemad  personal

Kooliõde

Koolitervishoid

7.      

Videovalve süsteemi täiustamine

2015-

2017

Õpilased,
personal

Direktor, majandusjuhataja

Kooli eelarve

 

5.8      Õpetajate täiendkoolituskava

Nr

valdkond

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

Rahastamise allikad

1.      

Eripedagoogika

2013-

2014

Eripedagoogilise ettevalmistuseta  õpetajad

Direktor, õppealajuhataja

Kooli eelarve

 

2.      

Infotehnoloogia

2013- 2017

Õpetajad, tugisüsteem

Õppealajuhataja, infojuht

Tiigrihüpe, kooli eelarve

3.      

Loodus- ja keskkonnahoid

2013-

2017

õpetajad, tugisüsteem

Direktor, õppealajuhataja

Kooli eelarve, projektid

4.      

Aktiivõpe

2013-

2017

Õpetajad

Direktor, õppealajuhataja

Kooli eelarve, projektid

5.      

Valikaine Euroopa Liit,

Haridus Euroopa Liidus

2013-2017

Sotsiaalainete õpetajad, aineõpetajad

Direktor, õppealajuhataja

 

Kooli eelarve, projektid

 

6       ARENGUKAVA UUENDAMINE

Arengukava kuulub läbivaatamisele ja uuendamisele igal õppeaastal detsembrikuu jooksul. Arengukava korrigeerimisel lähtutakse sisehindamistulemustest.

Ettepanekud kooli arengukava täiustamiseks arutatakse läbi õppenõukogus, õpilasesinduses   ja kooli hoolekogus.

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • haridusalase seadusandluse muudatustega
 • muudatustega riiklikus õppekavas
 • muudatustega investeeringutes
 • kooli arengukavas  määratud tähtaja möödumisega

Kooli arengukava uuendamisel:

 • Keskkonna ja ressursside seire
 • Arengueesmärkide korrigeerimine, vajaduse korral
 • Võimalike probleemide kaardistamine ja lahendused
 • Tegevusplaanid
 • Arengukava rakendamise seire, aruandlus ja hindamine

 

7       Tegevuskava  2018 - 2019

 

7.1      Eestvedamine ja juhtimine

Nr

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

1.       

Arengukava seire ja AK tegevuskava analüüs toimub kord aastas

2018 – 2019

Kooli kollektiiv, huvigrupid

Direktor, õpetajate töörühm

 

2.       

Kooli õppekava  arendamine toimub vastavalt plaanile – on moodustatud  vastavad töörühmad

2018 – 2019

 

Õpilased, kooli kollektiiv

Direktor, õppealajuhataja, ainenõukogude esimehed, vanemad

3.       

Tegevuskava ja üldtööplaani pidev analüüs ning täiendamine

2018 – 2019

I ja VIII kuu

 

Kooli kollektiiv, huvigrupid

Kooli juhtkond

4.    

Kooli  sisehindamine

2019

 

Kooli kollektiiv, huvigrupid

Kooli juhtkond, õpetajate töögrupp

5.    

Liitumine tervist edendavate õppeasutuste meeskonnaga

2019

 

Vanemad,

Õpilased
Kooli kollektiiv

Juhtkond, tervisenõukogu  õpetajate töögrupp

 

7.1.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 • liitumine Tervist edendavate õppeasutuste meeskonnaga

 

7.2      Personalijuhtimine

Nr.

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

1.       

IKT - alaste koolituste läbiviimine

2018-2019

Õpetajad

Juhtkond, infojuht

2.       

Keeleoskuste täiendamine

riigikeel

teine võõrkeel

2018- 2019

 

 

 

Kogu kollektiiv

 Iseseisvalt

 

3.    

Eripedagoogika

(sisekoolitused)

2018- 2019

Eripedagoogilise ettevalmistuseta  õpetajad, täiendkoolitust vajavad õpetajad

Juhtkond

4.    

Keskkonnahariduse ja -hoiu koolitused

2018- 2019

Kogu kollektiiv

Juhtkond

5.    

 Ümberõpe (lisaaine) vastavalt kooli vajadustele

2018- 2019
Vastavalt vajadusele

Õpetajad

Juhtkond, ainenõukogude  esimehed

6.    

Personali toetamine (tunnustamine, traditsioonilised üritused, nõustamine psühholoogide poolt, arenguvestlused ja  nõustamine)

2018- 2019

Kogu kollektiiv

Juhtkond, psühholoog, sotsiaaltöötaja

7.    

Ettevalmistus rehabilitatsiooni keskuse rajamiseks

2018 - 2019

Tallinna haridustöötajad, kooli õpilased

Tallinna LV,  Tallinna õppenõustamis keskus, juhtkond, tugisüsteemi spetsialistid

 

7.2.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 • Koostöös tervisenõukoguga  jälgida õpetajate tervist ennetamaks töötajate

läbipõlemist

 

7.3      Koostöö huvigruppidega

Nr.

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

1.   

Koostöö lapsevanematega (ümaralaua vestlused, koosolekud, konverentsid, traditsioonilised üritused)

2018-2019

 

Lapsevanemad Õpetajad
Õpilased

Juhtkond, õpetajad ja tugisüsteemi spetsialistid

2.   

Koostöö Lasnamäe Lastekeskusega – nõupida-mised, koolitused, üritused

2018- 2019

Õpetajad
Kasvatajad Ringijuhid

Juhtkond, huvijuht, sotsiaaltöötaja, psühholoog,

3.   

Koostöö Ristiku Põhikooliga (ühisprojektid, külastused)

2018-2019

Õpetajad Õpilased
I – III kooliaste

Juhtkond, huvijuht, õpetajate töögrupid

4.   

Koostöö loodushariduskes-kustega (Muraste looduskool, Nõmme Loodusmaja, TBA, RMK, Silma õpikoda, Tallinna Vesi)

2018 - 2019

Õpetajad,

Õpilased
I – III kooliaste

Juhtkond, ainenõukogude esimehed, ringijuhid, õpetajad, vanemad

5.   

Koostöö Tallinna ÕNK- ga

2018- 2019

Õpetajad Õpilased
I – III kooliaste

Juhtkond, õpetajad, tugisüsteemi spetsialistid, vanemad

6.   

Koostöö Tallinna Mehaanika-kooliga, eelkutseõpe VII- IX kl

 

2018-2019

 

Õpilased
III kooliaste

 

Juhtkond,
kutseõpetajad,
klassijuhatajad, vanemad

7.   

Koostöö noorsoopolitseiga, munitsipaalpolitseiga

2018 –2019

Õpilased
I – III kooliaste

 Sotsiaaltöötaja, psühholoog, klassijuhatajad

8.   

Koostöö lastekaitse- töötajatega

2018– 2019

Õpilased
I – III kooliaste

Juhtkond, tugisüsteemi spetsialistid

9.   

Koostöö Lasnamäe LOV, HA, Tallinna koolidega

2018-2019

Õpetajad, vanemad, õpilased

Juhtkond

10.   

Koostöö koolidega väljapoolt vabariiki ( projektid, kogemuste vahetus)

2018-2019

Õpetajad, tugisüsteem, õpilased

Juhtkond, õpetajad

 

7.3.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

Tõhustada ( laiendada)  koostööd haridusasutustega väljaspoolt vabariiki

 

7.4      Ressursside juhtimine

Nr

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

Rahastamise allikad

1.      

Ettevalmistused koolihoone remondiks ( projekt)

2018

Õpilased Personal

Direktor, majandusjuhataja, Tallinna HA

Linna eelarve

2.      

Koolihoone remont ja territooriumi heakorrastus ning  kujundus

2019

Õpilased Personal

Juhtkond, Tallinna HA

Linna eelarve

3.   

Vajadusel IT vahendite uuendamine

2018- 2019

Õpilased Personal

Direktor, infojuht, majandusjuhataja

Kooli eelarve

4.   

E – õpikute kasutamine

2018- 2019

Õpilased Personal

Direktor, õppejuht

Kooli eelarve

5.   

Säästev majandamine ja keskkonnahoid ( projekt Roheline kool)

2018-2019

Õpilased, personal

Direktor, majandusjuhataja, õpetajate töörühm

Kooli eelarve

 

7.4.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 • Jälgida säästlikku  majandamist ja keskkonnahoidu  (prügi sorteerimine, vee ja elektrienergia säästmine).
 • Jälgida kooli veebilehel kajastatut ja vajadusel operatiivselt uuendada.

 

7.5      Õppekasvatusprotsess ja õppuriga seotud tegevused

Nr.

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

1.   

Kooli õppekava arendus (ühendõpe,digipööre)

2018-2019

Õpilased
I – III kooliaste

Pedagoogiline kollektiiv

2.   

Tõhustatud tuge  ja erituge vajavate laste õppetöö korraldus, lähtuvalt õpilase individuaalsest arengust

2018-2019

Õpilased
I – III kooliaste

Pedagoogiline kollektiiv, HEV koordinaator, tugisüsteemi spetsiualistid, Tallinna ÕNK

3.   

E-õppe rakendamine koolis,
interaktiivsete õppematerjalide koostamine

2018-2019

 Õpilased I – III kooliaste

 

Pedagoogiline kollektiiv, HEV koordinaator, õppealajuhataja, infojuht

4.   

Õppeainete ja huvitegevuse  lõiming

2018-2019

Õpilased
I – III kooliaste

Ainenõukogude esimehed, õppealajuhataja, HEV koordinaator

5.   

Kutsesuunitluse süsteemi täiustamine (kohtumised, õppekäigud, üritused)

Eelkutseõpetuse rakendamine 7.-9. kl

2018-2019

Õpilased
I- III kooliaste

Õpilased
III kooliaste

Aineõpetajad, psühholoog, huvijuht,  klassijuhatajad

Juhtkond,

TLMK kutseõpetajad

6.   

Projektide koostamine ja kasutamine õppetöös

2018-2019

 

Õpilased
I – III kooliaste
Vanemad

Direktor, õpetajate töörühm, pedagoogiline kollektiiv

7.   

Logopeediline abi

2018-2019

Kõneravi vajavad õpilased

Logopeedid, eripedagoogid,

HEV koordinaator

8.   

Tugisüsteemide rakendamine õpiedu saavutamiseks ja välja-langevuse vältimiseks

2018-2019

Õpilased
I - III kooliaste

Klassijuhatajad, HEV koordinaator, tugisüsteemi spetsialistid

9.   

Jätkata  koostööd MTÜ „Sipelgas“  õpilaste isiksuseomaduste  arendamiseks ja kohaliku kogukonna elanikele teenuste osutamiseks

2018- 2019

Õpetajad Õpilased
I - III kooliaste

Logopeed, psühholoog, huvijuht, ringijuhid, õpetajad, vanemad

10.   

Tõhustada õpilasesindus tegevust:

 • õpilasaktiivi koolitamine
 • õpilasaktivistide õppereis

2018-2019

 

Õpilased
II - III kooliaste

Kooli juhtkond, huvijuht

11.   

Jätkata koolis kujunenud traditsioone ja üritusi

2018- 2019

 

Õpetajad Õpilased
Vanemad

Juhtkond

12.   

Õpilasklubi „Leia ennast ”

2018

2019

Õpilased 5.-6. kl

Huvijuht, ringijuhid, pedagoogiline kollektiiv

 

7.5.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 • Laiendada õpilasklubi „Leia ennast „ tegevust
 • Jälgida ja analüüsida võimalike konfliktide tekkepõhjuseid
 • Tõhustada tööd põhjuseta puudumiste vähendamiseks

 

7.6      Turvalisuse tagamine koolis

Nr

Tegevus

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

Rahastamise allikad

1.      

Osalemine KEATS projektis

2018-2019

Õpilased
II kooliaste

Sotsiaaltöötaja, huvijuht

projekt

2.      

Hädaolukorra lahendamise plaani uuendamine ja loengud, praktilised õppused

2018-2019

Õpilased, personal

Juhtkond, Päästeamet

 

õpetajad

Kooli eelarve

3.  

Kooli sisevalve

 

 

2018-2019

 

 

Õpilased, personal

Kaitsevägi

 

Kaitsevägi

 

4.  

Ennetustöö koolivägivalla vältimiseks (vaimne, füüsiline ja küber)

2018-

2019

Õpilased, vanemad

HITSA, Noorsoopolitsei, kooliõde, infojuht, sotsiaaltöötaja, psühholoogid, personal

HITSA projektid

5.  

Esmaabi koolitus

2019

Õpilased, vanemad  personal

Kooliõde

AS Koolitervishoid

 

7.6.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

    Tõhustada ennetustööd koolivägivalla vältimiseks (vaimne, füüsiline ja küber)

 

7.7      Õpetajate täiendkoolituskava

Nr

valdkond

Aeg

Sihtgrupp

Täideviija

Rahastamise allikad

1.      

Eripedagoogika

2018-

2019

Eripedagoogilise ettevalmistuseta  õpetajad

Direktor, õppealajuhataja

Kooli eelarve

 

2.      

Infotehnoloogia

2018- 2019

Pedagoogiline kollektiiv

Õppealajuhataja, infojuht

HITSA, kooli eelarve

3.      

Säästev areng ja keskkonnahoid

2018-

2019

Pedagoogiline kollektiiv, personal

Direktor, õppealajuhataja

Kooli eelarve, projektid

4.      

Muutunud õpikäsitlus

2018-

2019

Pedagoogiline kollektiiv

Direktor, õppealajuhataja

Kooli eelarve, projektid

5.  

Meeskonna ja koostöö oskused   ( sisekoolitused)

2018-2019

Pedagoogiline kollektiiv

Direktor, HEV koordinaator, õppejuht, õpetajad

Kooli eelarve

 

 

7.7.1     Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused:

 •   Arendada koostöö ja meeskonna töö oskust.
 •   Kollegide koostöö ” Jaga kogemust”.
Viimati muudetud: 19.10.2018