Kooli kodukord

1.     Kooli päevakord

Tunnistatud kehtetuks direktori 09.11.2016. a. käskkirjaga nr 1-2/66.

2.     Lasnamäe Põhikooli kodukord õpetajatele

2.1.       Õpetaja peab jõudma kooli vähemalt 15 min enne tema esimese õppetunni algust. Õpetaja alustab tundi kohe pärast teist koolikella. Enne tunni algust kontrollib õpetaja õpilaste valmisolekut tunniks.

2.2.       Aineõpetaja, kes töötab algklassides, peab enne kella helisemist kontrollima õpilaste valmidust tunniks ning saatma lapsed klassi.

2.3.       Tunni alguses kontrollib õpetaja õpilaste nimekirja, puudumised ja hilinemised tuleb märkida E-koolis  päeva jooksul.

2.4.       Tunni käigus nõuab õpetaja õpilastelt distsiplineeritud käitumist ning kooli vara hoidmist. Kui kaotatakse või rikutakse koolile kuuluvat vara, teatab õpetaja sellest viivitamatult klassijuhatajale või kirjalikult (avaldus) kooli juhtkonnale ning lapsevanematelt nõutakse materiaalse kahju hüvitamist (remonti, asja asendamist jne) seadusega määratud korras vastavalt Hoolekogu otsusele.

2.5.       Vajadusel viib õpetaja väljaspool õppeaega läbi lisatöid ning konsultatsioone. Konsultatsioonide toimumisajad märgib õpetaja oma töögraafikusse ning õpilaste jaoks stendile.

2.6.       Õpetaja korraldab konsultatsioone ning järelvastamist nõrkadele õpilastele. Järeltööde tegemise võimalus antakse mitterahuldava hinde korral

2.7.       Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse kooliõpekavaga  ja selle alusel koostatud Lasnamäe Põhikooli  teadmiste ja oskuste  õpilase hindamise  kord

2.8.       Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne «5» on «väga hea», «4» – «hea», «3» – «rahuldav», «2» – «puudulik» ja «1» – «nõrk» (PGS §29 lg 2).

2.9.       Õpetaja lähtub kokkuvõtva hinde panekul õpitud teema eest järgmisest protsendiskaalast:

 • õpilase töö tunnis-  55%;
 • kontrolltöö/ iseseisva töö  - 25%
 • kodutööd - 20%

Kokkuvõttev hinne teema eest pannakse kasutades järgmist protsendiskaalat:

 • « 5 » - 90%  - 100 %
 • « 4 » - 70%  -  89 %
 • « 3 » - 45%  -  69 %
 • « 2 » -  44% -  20 %
 • « 1 » -   0%  -  19 %

Veerandihinne pannakse teemade kokkuvõtvate hinnete alusel .

Kokkuvõtva hinde väljapanekul (vaieldav hinne) otsus langetatakse õpilase kasuks.

2.10.    Õpetaja põhjendab õpilasele hinnet ning märgib hinde päeva jooksul (kuni 17:00) E-koolis.

2.11.    Õpetaja ei tohi tunni jooksul õpilasi klassist välja saata. Ta kasutab tunni igat minutit kasvatus- ja õppetööks maksimaalselt.

2.12.    Tund lõpeb korrektselt pärast kella helisemist. Õpetaja lubab õpilased klassist välja ning korrapidaja valmistab klassiruumi ette järgmiseks tunniks.

2.13.    Õpetaja saadab peale õppeprotsessi lõpetamist kogu klassi garderoobi ja kontrollib õpilaste lahkumist koolimajast.

2.14.    Söögivahetunnil saadab tunni lõpetanud aineõpetaja õpilased sööklasse ja jälgib korda sööklas õpilaste lahkumiseni.

2.15.    Vahetunni ajal lähevad õpilased klassist välja ning õpetaja lukustab kabineti (või viibib koos lastega klassiruumis)

2.16.    Tunnivälisel ajal nõuab iga õpetaja lastelt korrektset käitumist.

2.17.    Korrapidajaõpetajad peavad korda vastavalt koostatud ning direktori poolt kinnitatud korrapidamisgraafikule.

2.18.    Tööpäevadel enne tundide algust pedagoogiline kollektiiv on kohustatud tutvuma administratsiooni korraldustega ( kooli infosüsteemi kaudu) ja võtma osa kõikidest tootmisnõupidamistest

2.19.    Õpetaja peab töötama vastavalt kehtestatud tunniplaanile, puudumistest isiklikel põhjustel ja kõikidest tunniplaani muudatustest tuleb teavitada kooli juhtkonda.

2.20.    Õpetajad, pikapäevarühma kasvatajad ja õpetaja abid on kohustatud osa võtma õppenõukogu tööst ja koosolekutest.

2.21.    Õpetajal on keelatud teavitada õpilasi või muid isikuid küsimustest, mida arutati õppenõukogus, anda kõrvalistele isikutele informatsiooni kooli siseprobleemidest.

2.22.    Vajaduse korral aineõpetaja võtab osa lapsevanemate üld- ja klassikoosolekutest.

2.23.    Õpetaja vastutab oma aines õpilaste õppedukuse ja edasijõudmise eest vastavalt nende võimetele.

2.24.    Õpetaja on kohustatud täitma töö- ning tervisekaitse eeskirju.

2.25.    Kõik õpetajad on kohustatud läbima arstliku kontrolli 25. augustiks (kord kahe aasta tagant) ja esitama tervisetõendi.

2.26.    Õpetaja tööaega kuulub:

 1.  haridusministeeriumi ning haridusosakonna õigusaktidega tutvumine
 2.  koolidokumentatsiooni korrektne vormistamine (õpilaste iseloomustused, õpilasraamat, õpilaspiletid, aruandlus, laste arengu individuaalsed kaardid jne)
 3.  õppekava, tunniplaanide (sh õppematerjalide) koostamine .
 4.  noortel pedagoogidel (koolis töötanud kuni 3 a.) peavad olema tunnikonspektid.
 5.  õigeaegne kontrooltööde graafiku koostamine ning esitamine õppealajuhatajale (esitamise tähtaja määrab õppealajuhataja)
 6.  tundideks valmistumine
 7.  vihikute kontrollimine
 8.  kontrolltööde koostamine ja parandamine
 9.  eksamieelsete konsultatsioonide korraldamine, eksamite vastuvõtt
 10. õpilaste abistamine (konsultatsioonid graafiku järgi)
 11. korrapidamine
 12. õppeväline tegevus (ekskursioonid, matkad, koolipeod, vanemate koosolekud, kooliterritooriumi koristustööde korraldamine jne)
 13. osavõtt õppenõukogu ja töökoosolekutest, aineseltsidest, infotundidest, ümarlaudadest
 14. enesetäiendamine (sh. kursused kvalifikatsiooni tõstmiseks)
 15. õpetaja tööpäev põhineb tema töögraafikul
 16. E-kool tuleb täita päeva jooksul peale tunni toimumist

2.27.    Asendama saadetakse (võimalusel) vastava aine õpetaja või kokkuleppel õppealajuhatajaga teise aine õpetaja (õpetaja avalduse alusel). Märkus asenduse kohta tehakse E- kooli ja asenduste päevikusse.

2.28.    Haiguslehe avamisest tuleb teatada õppealajuhatajale või sekretärile enne tööpäeva algust ja teavitada juhtkonda vähemalt üks ööpäev ette töövõimetuslehe lõpetamisest.

2.29.    Õpilaste hindamisest teavitamine toimub E-kooli kaudu.

2.30.    Õpetaja põhjendab õpilastele hindeid, kannab infot tunni kohta E-kooli ( tunni sisu, hinded, märkused, kodutöö jne).Õppeaasta lõpul 1.-8. klasside õpilased saavad tunnistuse kätte, 9.klassi õpilased – põhikooli lõputunnistuse.

3.     Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel

3.1.       Vanem on kohustatud võimaldama  ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas :

 1. looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2. esitama koolile oma kontaktandmed  ja teavitama nende muutustest;
 3. tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 4. koostöö kooliga: osalemine lastevanemate koosolekutest, ümarlauad, igapäevane lapse õppeedukuse kontroll E-koolis, õpetajate märkustele reageerimine, kokkulepete täitmine.
 5. kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla –või linnavalitsus.
 6. Peatäidega nakatunud õpilased eemaldatakse õppetööst kuni täieliku tervenemiseni, mida kinnitab tervishoiutöötaja. Vanematel on kohustus ravida pedikuloosi ja regulaarselt kontrollida laste päid. Muudetud direktori 22.05.2015 käskkirjaga nr 1-2/45.

3.2.       Kui vanem ei täida kohustusi , on kool kohustatud võtma  kasutusele vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.

3.3.       Vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaseõiguste ja kohustuste kohta.

 

4.     Lasnamäe Põhikooli õpilaste kodukord

Koolikohustuse täitmine

4.1.       Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes tulenevalt puudumise põhjustest ühte või mitut PGS meetmetest.

4.2.       Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti, pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks valla –või linnavalitsuse poole.

4.3.       Õppetööst põhjuseta puudumine on keelatud.

4.4.       Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:

1)     õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

2)     ilmastikutingimused ;

3)     olulised perekondlikud põhjused;

4)     õpilaste osavõtt võistlustest, konkurssidest, projektidest;

5)     nakkushaiguste leviku tõkestamiseks eemaldatakse nakkushaiged õpilased (ka peatäidega nakatud) õppetöölt kuni tervenemiseni, mis on tõendatud tervishoiutöötaja poolt. Muudetud direktori 22.05.2015 käskkirjaga nr 1-2/45.

4.5.       Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest esimeselõppepäeval  ja selle põhjustest. Kasutades teabe edastamiseks telefoni, e-kooli, meili või SMSi (PGS §35 lg 3)

4.6.       Kui vanem ei teavita kooli õpilase õppest puudumisest, siis kool informeerib sellest vanemat hiljemalt järgmise päeva jooksul.

4.7.       Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla-või linnavalitsust. (PGS §36 lg 2,3)

4.8.       Õppepäeva kestel võib õpilane lahkuda kooli territooriumilt vaid klassijuhataja, aineõpetaja või direktsiooni loal  kooskõlas lastevanematega.

4.9.       Koolist põhjuseta puuduvate õpilaste andmed ( 20% õppeveerandi tundide üldarvust) antakse üle üldharidussüsteemi registrisse.

5.     Üldnõuded käitumiskultuurile

5.1.       Kaasõpilaste ja kooli töötajatega suhtlemisel arvestab õpilane kõiki viisaka käitumise reegleid. Kaaslaste suhtes füüsilise või vaimse vägivalla kasutamine on rangelt karistatav. Kannatanul on õigus otsida ja leida kaitset igalt kooli töötajalt ning lapsevanemalt. Õpilane, kes näeb vägivalda kaaslaste suhtes ega suuda seda ise takistada, peab juhtumist teatama kohe täiskasvanuile.

5.2.       Kooli õpilastel on keelatud suitsetada, kasutada alkoholi või narkootilisi aineid, tarvitada päevalilleseemneid ja närimiskumme.

5.3.       Koolis on keelatud omada turvalisust ohustavaid esemeid ja aineid (välgumihkel, tuletikud, kõik külm- ja tulirelvad, tera-, lõike- ja torkeriistad, süstlad, sigaretid ( ka elektroonilised), alkohoolsed ja karastusjoogid (ka energiajoogid), meelemürgid, pürotehnika, mängukaardid, pallid jms).

5.4.       Õppeprotsessi ajal palli/ muu mänguasja, mobiiltelefoni, mp3 kasutamine on keelatud. Nimetatud esemed tuleb anda õpetaja kätte, kooli administratsioon võib neid esemeid ära võtta äravõtmise akti alusel ja anda neid üle sotsiaalpedagoogile hoiule. Äravõetud esemed tagastatakse vanematele  või hooldajale. (PGS §58 lg 5).

5.5.       Iga õpilane täidab koolis ja õppekäikudel rangelt kõiki ohutusnõudeid ja liikluseeskirju.

5.6.       Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

5.7.       Kool kasutab õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kooli territooriumil jälgimiseandmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud ja munitsipaalpolitsei teenuseid.

5.8.       Koolis on paigutatud videokaamerad igal korrusel ja kõikidel treppidel. Administratsiooni loaga videokaamerat võib paigutada klassides, kus pidevalt rikutakse distsipliini ja on füüsilise vägivalla oht õpilase või õpilaste grupi poolt.

5.9.       Teavet, mis on saadud monitooringu vahenditest, võivad kasutada administratsiooni liikmed, munitsipaal-, kriminaal- ja noorsoopolitsei esindaja ning järelepärimisel lapsevanem. (PGS §44 lg 6)

5.10.    Õpilaste ja kooli töötajate turvalisuse tagamiseks administratsioon võib kontrollida kooli sisse- ja väljaliikumist. (PGS §44 lg 7).

5.11.    Õnnetusjuhtumi juhul rakendatakse järgmist:

1)     Sündmuse tunnistaja teatab sellest sotsiaalpedagoogile, vajadusel medõele.

2)     Sotsiaalpedagoog hindab situatsiooni ja olenevalt olukorrast teatab sellest munitsipaalpolitsei esindajale koolis, kooli direktorile või tema asetäitjale, õpilase klassijuhatajale, lastekaitse spetsialistile.

3)     Sotsiaalpedagoog vastavalt olukorra hinnangule helistab päästeameti telefonile 112 või kutsub välja politseipatrull 110.

4)     Õpilase vigastuse juhul direktor informeerib sellest Haridusametit.

5)     Klassijuhataja teavitab juhtumist lapsega vanemat/hooldajat. (PGS §44 lg 2).

6.     Koolitulek ja garderoob

6.1.       Õpilane saabub kooli hiljemalt 5-10 minutit enne tundide algust.

6.2.       Mõjuva põhjuseta tundi hilinemine on karistatav, 15 minutilise hilinemise juhul õpilast õppetöölt kõrvaldatakse ja tunni lõpuni ta viibib kooli fuajees.

6.3.       Üleriided ja välisjalatsid jätab õpilane garderoobi.

6.4.       Varguste vältimiseks peavad olema garderoobi jäetavad asjad märgistatud. Garderoobi ei jäeta raha ega väärtasju.

6.5.       Isiklike asjade kaotsiminekust teatab õpilane sellest viivitamatult klassijuhatajale või direktsioonile.

6.6.       Koolimajas viibitakse ainult vahetusjalatsites (kerge king, sandaal, suss), peakatteta.

6.7.       Pärast viimast tundi lahkub õpilane koheselt koolimajast kui talle ei ole antud teisi ülesandeid.

7.     Õppetund

7.1.       Esimese kella järel läheb õpilane ruumi, kus toimub tund ja seab kõik tunniks vajaliku valmis.

7.2.       Koduste ülesannete mittetäitmisest teatab õpilane sellest õpetajale enne õppetunni algust.

7.3.       Tunni alguses tervitavad õpilased ja õpetaja teineteist seistes. Külaliste sisenemisel tervitab klass teda püstitõusmisega.

7.4.       Iga õpilane istub klassis kohal, mille õpetaja määrab.

7.5.       Tunnis keskendub õpilane täielikult õppetööle. Rangelt keelatud on kõrvaliste asjadega tegelemine, kaaslaste segamine. Mobiiltelefonid peavad olema välja lülitatud.

7.6.       Kui õpetaja 10 minutit pärast teist kella pole tundi teadmata põhjusel ilmunud, teatab klassivanem sellest kooli juhtkonnale.

7.7.       Tunni ajal jutuajamised valju häälega, omavoliline lahkumine oma kohalt, väljumine klassiruumist ilma õpetaja loata on keelatud.

7.8.       Õpilane hoiab oma töökoha ja -ruumi alati puhtana ning korras.

8.     Vahetund

8.1.       Vahetunni veedavad õpilased koridoris või klassis õpetaja kontrolli all. Klassi puhtuse ja tuulutamise eest vastutab klassikorrapidaja.

8.2.       Koolimajas liigutakse kõndides, sest jooksmine on ohtlik.

8.3.       Kui ilmastik võimaldab, veedetakse vahetund kevadel ja sügisel kooli siseõues, kooli territooriumilt lahkumine õppeprotsessi ajal on keelatud

9.     Klassikorrapidaja ülesanded

9.1.       Klassikorrapidaja on määratud tööle klassijuhataja poolt;

9.2.       Klassikorrapidaja vastutab korra eest kõikides ruumides, kus selle klassi tunnid toimuvad;

9.3.       Klassikorrapidaja lahkudes viimase tunni kabinetist teeb ruumi korda, peseb tahvli puhtaks, tõstab toolid laudadele.

10.  WC kasutamine

10.1.    Tualettruumis viibitakse vaid vajadusel.

10.2.    WC- poti kasutamisel tuleb hoida puhtust tualettruumis ja isiklikku hügieeni.

10.3.    Õppetunni ajal on WC –d suletud ja vajadusel saab võtme valvelauast, õppejuhi kabinetist või korruse viimasest klassiruumist. Muudetud direktori 15.02.2018 käskkirjaga nr 1-2/2.

11.  Ruumide korrashoid

11.1.    Koolimaja kui meie teist kodu peab igaüks hoidma. Keegi ei tohi maha visata prügi ega määrida kooli mööblit, põrandaid ning seinu.

11.2.    Koolimajja sisenedes tuleb jalad hoolikalt puhtaks pühkida, jalatsite vahetus toimub garderoobis.

11.3.    Kooli sisustuse rikkumise faktist teatab õpilane sellest viivitamatult klassijuhatajale või direktsioonile.

11.4.    Kooli sisustuse tahtlik rikkumine tuleb heastada: parandada või välja maksta vastavalt tekitatud kahjudele määratud korras vastavalt Hoolekogu otsusele.

12.  Õppevahendite kasutamine

12.1.    Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid , töövihikuid ja töölehti.

12.2.    Tunnis kasutatavaid õppevahendeid (sealhulgas õpikuid) hoiab õpilane puhtana ega riku neid tahtlikult.

12.3.    Raamatukogust laenatud õpikutele tuleb panna ümbriskate.

12.4.    Klassis hoitavate vahendite kasutamise järel paneb õpilane need ise ettenähtud kohta tagasi ega jäta midagi pingile vedelema.

12.5.    Rikutud töövahendid (sealhulgas õpikud) tuleb välja maksta või asendada uutega.

12.6.    Laenatud õpikud ja muu koolile kuuluv tuleb tagastada hiljemalt õppeaasta lõpul või koolist lahkumisel.

12.7.    Tööraamate , töövihikute ja töölehtede puhul ei tohi nõuda nende tagastamist koolile.  (PGS §20 lg 2).

12.8.    Õpilased võivad kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume (raamatukogu, arvutiklass, aula, spordisaal) täiskasvanute või ürituste läbiviimise eest vastutajate kontrolli all.(PGS §40 lg 2).

13.  Söökla kasutamine

13.1.    Sööklasse läheb õpilane ainult tema klassile määratud söögivaheajal õpetaja saatel, kes viibib lastega sööklas lõuna lõpuni. Enne söömist lapsed pesevad käsi.

13.2.    Sööklas käitub õpilane viisakalt ega sega teisi valju käratsemisega.

13.3.    Toidu jagamisel tuleb vältida toidu mahaajamist. Keelatud on toidu solkimine ja loopimine.

13.4.    Toitu sööklast kaasa ei tooda.

13.5.    Kasutatud nõud viivad selleks ettenähtud kohta.

13.6.    Koolilõuna saamine tuleb valideerida e- õpilaspiletiga. Muudetud direktori 15.02.2018 käskkirjaga nr 1-2/2.

 

 

14.  Klassivälised üritused

14.1.    Kooliüritustele õpilased tulevad õpetaja saatel, kes vastutab õpilaste käitumise eest ja viibib lastega ürituse lõpuni.

14.2.    Esinejaid oma jutu, märkuste või kohalt liikumisega segada ei tohi.

14.3.    Esinemise ajal saali sisenemine ja sealt väljumine segab ja on seetõttu lubamatu.

14.4.    Kui üritus toimub tundide ajal, on sellest osavõtt kohustuslik.

15.  Õpilase õigused

15.1.    Õpilastel on õigus omandada Lasnamäe Põhikooli õppekavaga ettenähtud haridus.

15.2.    Õpilastel on õigus õppimiseks vajalikule rahule ja vaikusele.

15.3.    Õpilastel on õigus ainealasele konsultatsioonile õpetajaga kokkulepitud ajal.

15.4.    Õpilastel on õigus osa võtta koolis tegutsevate ringide ja organisatsioonide tööst

15.5.    Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi, tehnilisi ja muid vahendeid.

15.6.    Õpilastel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

15.7.    Õpilastel on õigus seadusega ettenähtud olmetingimustele.

15.8.    Õpilastel on õigus viisakale kohtlemisele kaaslaste ja kooli töötajate poolt.

15.9.    Õpilastel on õigus kaitsele vägivalla eest.

15.10.Õpilastel on õigus esmaabile

15.11.Õpilastel õigus teha kooli juhtkonnale ettepanekuid koolitöö parandamiseks ja huvitegevuse arendamiseks.

16.  Õpilase kohustused

16.1.    Täitma Eesti Vabariigi ja Tallinna linna õigusakte, Harjumaa maavanema määrusi ning Tallinna Lasnamäe Põhikooli kodukorra nõudeid.

17.  Õpilaspileti kasutamise kord. Muudetud direktori 15.02.2018 käskkirjaga nr 1-2/2.

17.1.    Õpilastpilet on õpilase Lasnamäe Põhikoolis õppimist tõendav dokument, õpilaspilet on elektrooniline.

17.2.    e- õpilaspileti tellimine ja uuendamine on määratud Lasnamäe Põhikooli E- õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise korraga.

18.  Tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes .

18.1.    Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis , võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud ,asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi-ja mõjutusmeetmeid.

18.2.    Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid :

1)     arenguvestluse läbiviimine;

2)     individuaalse õppekava rakendamine;

3)     õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma ;

4)     ringi kooli juures;

5)     tugispetsialisti teenuse osutamine (psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog);

6)     õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega õpilaste klassi.

18.3.    Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut mõjutusmeetmeid :

1)     õpilase käitumise arutamine vanemaga;

2)     õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

3)     õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus , hoolekogus, ümarlaual, koolirivistusel;  

4)     õpilasele tugiisiku määramine ;

5)     kirjalik noomitus;

6)     esemete , mida õpilane kasutab kooli hoiulevõtmine;

7)     õppetunnis eemaldamine  koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused ;

8)     konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga  saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

9)     kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine , mida võib kohaldada vaid piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

11) ajutina keeld võtta osa õppekavavälisest üritustest ja väljasõitudest;

12) ajutine õppes osalemise keeld ( kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused;

13)  käitumishinde alandamine .

18.4.    Tugi- ja mõjusmeetmete rakendamisest teavitaks vanemaid telefoni, SMS, E- posti kaudu kasutades  elektroonpäevikut. Teated ajutusest õppetööst kõrvaldamisest või ajutisest keelust osa võtta klassivälistest üritustest või ekskursioonidest teatakse elektroonpäeviku kaudu või paberkandjal.  (PGS §58 lg 9)

19.  Õpilase tunnustamine

19.1.    Õpilast tunnustatakse:

1)     eeskujuliku käitumise ja heade tulemuste eest õppetöös

2)     heade tulemuste eest koolisisestel üritustel

3)     aktiivsuse eest koolielu korraldamisel

19.2.    Tunnustused:

1)     kiitusega põhikooli lõputunnistus;

2)     suuline kiitus;

3)     kooli kiituskiri(parim õpilane, parim klass);

4)     kiitus direktori käskkirjaga;

5)     kingitused ja autasustamine mälestusesemega;

6)     osalemine õppeekskursioonidel ;

7)     pidulik vastuvõtt direktori juures;

8)     olla kantud kooli auraamatusse;

20.  Õpilaste ja lastevanemate teavitamine.

20.1.    Kooli kodukorra reeglid tehakse teatavaks õpilastele na nende vanematele klassijuhataja tundides, lastevanemate koosolekutel, kooli rivistustel ning kooli koduleheküljel ja stendil.(PGS §55 lg 4).

Viimati muudetud: 27.08.2018