Lasnamäe Põhikooli töötasujuhend

1       ÜLDSÄTTED

1.1    Lasnamäe Põhikooli (edaspidi kooli) töötajatele palkade määramisel lähtutakse töölepingu seadusest, Vabariigi Valitsuse määrusest „Haridustöötajate tööaeg“, Tallinna Linnavolikogu määrustest munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise kohta, kooli direktori kehtestatud nõuetest, muudest asjakohastest õigusaktidest ning käesolevast töötasujuhendist.

1.2    Kooli palgajuhendi koostamise korraldab direktor. Töötasujuhendi koostamisel ja muutmisel konsulteerib direktor õpetajate ja teiste töötajatega, et võimaldada töötajatel avaldada arvamust ja saada direktorilt põhjendatud vastuseid avaldatud arvamustele eesmärgiga jõuda töötasujuhendis kokkuleppele. Kooli Töötasujuhend on avalikult kättesaadav kooli veebilehel.

1.3    Töötajate palga kokku leppimisel arvestatakse koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega.

1.4    Lühendatud tööaja kestus 7 tundi päevas ehk 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul kehtib järgmistel haridustöötajate ametikohtadel: klassiõpetaja, aineõpetaja logopeed, eripedagoog, kasvataja ja ringijuht. Teistel ametikohtadel 40 tundi nädalas.

 

2       PALGA MAKSMINE

 2.1    Palga arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

2.2    Palka makstakse üks kord kalendrikuus kooli töökorralduse reeglites määratud palgapäeval töötaja poolt osundatud pangakontole. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb töötajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada kooli personalitöötajat.

2.3    Raamatupidaja väljastab meiliga töötajale teatise arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi vahetult juhilt või personalitöötajalt.

 

3       PALGAASTMESTIK

3.1    Kooliametikohad on jaotatud palgaastmetesse. Palga kokku leppimise aluseks on palgaastmestik, kus igale palgaastmele on kehtestatud vahemik, mis sisaldab vastavasse palgaastmesse kuuluvate ametikohtade palga madalaimat, keskmist ja kõrgemat taset.

3.2    Palgaastmestikus vastavale ametikohale ettenähtud palgavahemiku  maksimum-määrast kõrgemat palka on lubatud maksta vaid põhjendatud erandjuhtudel , mille põhjendatust hindab kooli direktor.

 

4       TÖÖTAJA PALK

4.1    Palk on töötaja töölepingus kokkulepitud palgamäär, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.

4.2    Töötaja tööülesannetes lepivad direktor ja töötaja kokku töölepingus ja selle lisaks olevas ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus on piisavalt selge ja arusaadav, et töötaja teaks, milliste ülesannete täitmist temalt oodatakse. Kokkulepitavad tööülesanded mahuvad kokkulepitud tööaega.

4.3    Direktor peab tagama töötajale töölepingus kokku lepitud töötingimused. Kokkulepitud töötingimusi, sh palgatingimusi, võib muuta ainult töötaja ja direktori kokkuleppel töölepingus.

4.4    Töötaja palk lepitakse töötaja ja kooli direktori vahel kokku töölepingus. Töötajatega palga kokku leppimisel arvestab kooli direktor töötaja kõiki kokku lepitud tööülesandeid, töökoormust, pädevusi, töötulemusi, kogemusi ja kvalifikatsiooni.

4.5    Direktor ja töötaja võivad alustada läbirääkimisi palgatingimuste muutmiseks, kui töötaja kvalifikatsioon on tõusnud, kui  kokkulepitud tööülesanded või töötulemused muutuvad võrreldes varasemaga.

4.6    Vabariigi Valitsuse määruses „Haridustöötajate tööaeg“ nimetatud ametikohtadel lepitakse palk kokku arvestades täistööaega 35 tundi nädalas, teistel töötajatel 40 tundi nädalas.

4.7    Pedagoogidele põhipalga määramisel arvestatakse töötaja haridustaset ja kvalifikatsiooni. Keskerihariduse puhul on põhipalgamäär kuni 15% madalam kõrgharidusega töötaja põhipalgast.

4.8    Täistööajaga õpetajate palk ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate töötasu, s.h klassijuhatamise tasu,  alammääradest. Teiste täistööajaga töötajate palk ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud  töötasu alammäärast.

4.9    Muude alade spetsialistide (raamatukoguhoidja, huvijuht, laborant ), halduspersonali (majandusjuhataja, infojuht, tugiisik, sekretär) ning tööliste ja abipersonali kuupalgamäärad kinnitatakse vastavalt käesoleva töötasujuhendi lisale.

4.10  Tööliste (remonditööline, riidehoidja, valvur) kuupalgamäära kinnitamisel arvestatakse ametikohale esitavaid kvalifikatsiooninõudeid, töötamise tingimuste raskust ja tööde keerukuse astet.

4.11 Pedagoogide, muude alade spetsialistide, halduspersonali, tööliste ja abipersonali töötasu võib olla kehtestatud määrast suurem juhul, kui eelarves ette nähtud vahendid seda võimaldavad. Palga kokku leppimisel peab kooli direktor palgamäära töötajale põhjendama.

  

5       MUUD TASUD

5.1    Lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest makstakse töötajale tööülesande täitmise eest, mis ei ole määratletud tema töölepingus ja ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete täitmises ja lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise algust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab kooli direktor kokkuleppel töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna (nt projektides osalemine, loomingulistes töögruppides osalemine, loovtööde juhendamine, ainenõukogude töö juhendamine, huviringide juhendamine, kooli dokumentatsiooni koostamine, mentorlus jne)

5.2    Õpetajatele makstakse täiendavat töötasu klassijuhataja ülesannete täitmise eest vähemalt Tallinna Linnavolikogu määrusega kehtestatud suuruses. Klassijuhataja ülesanded kinnitab kooli direktor.

5.3    Eelarve piires makstakse õpetajatele  kakskeelse õpetamise eest kuni 10% põhitöötasust

5.4    Töötajale makstakse ületunnitöö ja riigipühal töötamise eest lisatasu või hüvitatakse kokkuleppel töötajaga ületunnitöö ja riigipühal töötamine vaba ajaga.

5.5    Puuduva töötaja ülesannete täitmise eest üldtööaja sees lisatasu ei maksta. Kui puuduva töötaja asendamine tingib töötaja poolt ületundide tegemise, hüvitatakse töötajale punkti 5.4 alusel ületunnitöö.

5.6    Ületunnitöö tegemiseks sõlmitakse kokkulepe, pedagoogidel õppeaasta kohta.

5.7    Kooli eelarves töötasudeks ettenähtud summa piires ja rahaliste vahendite olemasolul võib direktor määrata järgmisi toetusi ja preemiaid:

  1. lapse sünnitoetus ( ühe lapse kohta ) kuni 160 eurot. Lapse sünnitoetust makstakse sünnitunnistuse koopia ja  avalduse alusel.
  2. matusetoetus (vanemate, abikaasa, laste surma korral ) kuni 200 eurot
  3. toetus õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi ( toetust makstakse  avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul).
  4.   töötaja töösuhte lõppemisel seoses tema surmaga makstakse töötaja lähedasele avalduse alusel matuse korraldamisega seonduvate kulude osaliseks katmiseks toetust kuni 300 eurot (näidates käskkirjas isiku nime ja pangaarve numbri, kellele toetus üle kantakse).

5.8     Rahaliste vahendite olemasolul võib direktor määrata ühekordseid preemiaid:

  • kooliürituste eduka korraldamise eest
  • väljapaistvate tööalaste saavutuste eest
  • erakordse panuse eest ühekordses projektis
  • riiklike pühade puhul
  • arengu- ja hindamisvestluse põhjal

Preemia suuruse otsustab kooli direktor igal korral eraldi.

Töötajale ei maksta puhkusetoetust.

 

6       PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE

6.1  Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

6.2  Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral puhkusele järgneval palgapäeval.

6.3  Õppepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Keskmise töötasu arvutamisel on aluseks õppepuhkuse alguse päevale eelneval kuuel kalendrikuul töötaja poolt teenitud töötasu. Õppepuhkuse tasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse rahvus- ja riigipühade võrra.

6.4  Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks tööandja poolt hüvitamisele kuuluvale esimesele haiguspäevale eelneval kuuel kuul töötaja poolt teenitud töötasu. Haigushüvitise arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu ei vähendata rahvus- ja riigipühade võrra.

6.5  Tallinna Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata. preemiaid ja toetusi, mille maksmise tingimused ja korra kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga.

Viimati muudetud: 27.08.2018