Loovtöö

Lasnamäe Põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimuva loovtöö korraldamise kord

Vastav kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr1 “Põhikooli riiklik õppekava „ § 15 p 8 ja Lasnamäe Põhikooli õppekava alusel.

 Üldsätted

Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.

 1. Loovtöö korraldus

8. klassis korraldab Lasnamäe Põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö.
Loovtööks võib olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline töö.
Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased.
Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.
Loovtöö liigiks keelte-, loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalainetes ning matemaatikas on kirjalik uurimustöö või projektitöö.

 2. Loovtööde liigid

2.1. Õpilasuurimus

Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile.

2.2. Projekt

Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö (ülesanne) vm ettevõtmine.

2.3. Loovtöö kui muusikateos või kunstitöö

Loovtöö muusikateose või kunstitööna kätkeb endas uudseid, innovaatilisi ideid.
Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming aga ka muusikateose esitamine.
Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance jne.

 3. Loovtööde teemade valimine

Kõikide õppeainete õpetajad esitavad õppeaasta V õppeperioodi esimeseks päevaks loovtöö teemad.
Õpilastel on õigus välja pakkuda ka oma teema eelnevalt kokku leppitud juhendajaga.
5. õppeperioodi  jooksul võivad 7. klassi õpilased etteantud teemade hulgast valida sobiva.

 4. Loovtöö teostamine ja juhendamine

Õppeaasta alguses (8. klassis) kinnitab õpilane loovtöö teema 15. septembriks. Direktor määrab urimistööde juhendajad ja kinnitatab käskkirjaga valitud uurimustööde teemad, juhendajad, indamiskomisjoni.

8. klassi õpilane planeerib loovtöö teostamise koos juhendaja-õpetajaga õppeaasta alguses ja teostab seda väljatöötatud plaani alusel kogu õppeaasta vältel. Loovtöö koostab õpilane iseseisvalt, õpetajal on juhendaja ning nõustaja roll. Loovtöö esitlemine toimub 8. klassi 5. õppeperioodil.

Õpilase nõustamine juhendaja poolt toimub kogu tegevuse vältel vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui väljatöötatud plaani alusel, loovtööde koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks on 15 tundi.

Lõimuva kollektiivse loovtöö korral võib õpilasel olla mitu juhendajat.

5. Töö kirjutaja ülesanded:

 • 7. klassis tutvuda võimalike teemadega
 • 8. kl 15. septembriks valida teema ja juhendaja
 • kava (plaani) koostamine;
 • teemakohase kirjanduse ja allikate otsimine;
 • uurimistöö metoodika planeerimine;
 • uurimismaterjali analüüsimine;
 • andmete kogumine, uuringute ja vaatluste läbiviimine;
 • andmetöötlus;
 • töö teksti kirjutamine;
 • aruanne töö käigus perioodiliselt juhendajale;
 • vormistab töö nõuetekohaselt; esitab juhendajale hiljemalt 4. õppeperioodi  viimasel koolipäeval;
 • valmistab ette esitluse.

 6. Töö juhendaja ülesanded:

Juhendaja roll on suunav. Ta:

 • aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;
 • soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;
 • jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist;
 • nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks;
 • täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse ;
 • nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul;
 • hindab õpilase jooksvat tööd ning teeb ettepaneku töö hindamiseks;
 • esitab hindamiskomisjonile kirjalikult oma hinnangu õpilase tööst;
 • annab uurimustöö retsenseerimiseks eksperdile.

 Eksperdi ülesanded:

 • retsenseerida uurimustööd
 • esitada retsensioon V õppeperioodi esimesel õppepäeval hindamiskomisjoni esimehele.  

 7. Loovtööde esitlemine

Kõik 8. klassi õpilased esitavad teostatud  loovtööd juhendajale hiljemalt  4. õppeperioodi viimaseks koolipäevaks.

Loovtöö esitlemine toimub 8. klassi 5. õppeperioodil.

Loovtöö esitlemisel õpilane:

 • selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;
 • tutvustab kasutatud meeto(dit)deid;
 • esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti.

Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming, aga ka muusikateose esitamine.

Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance jne.

Kunsti- ja projektitöö puhul koostab õpilane ka kirjaliku osa.

Õpilasel on õigus töö teostamiseks ja esitlemiseks kasutada koolis olevaid IT- alaseid vahendeid ja audio-video tehnikat.

Uurimustööde esitlemine ja kaitsmine toimub komisjoni ees, kunsti- ja projektitööde kirjalik osa esitletakse komisjonile ja tööd eksponeeritakse õpilasnäitusel (-kontserdil)

Mitme autoriga loovtöö esitlemisel osalevad kõik rühma liikmed.

Loovtöö esitluse kestus on kuni 10 minutit.

 8. Loovtööde hindamine

Loovtöö hindamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad komisjoni esimees, kaks õpetajat ja vaatlejana vähemalt üks 9. klassi õpilane. Loovtööd juhendavat õpetajat ei kaasata hindamiskomisjoni.

Hindamiskomisjon kinnitatakse direktori käskkirjaga kaks nädalat enne uurimistööde esitlust.

Loovtööle annab komisjon kirjeldava sõnalise kokkuvõtva hinnangu ja hindab tulemust viiepallisüsteemis. 

 Hinnang antakse:

 •  töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;
 • kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust;
 • muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust.
 • loovtöö protsessile: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;
 • loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine.
 • loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.

 

Hinne „5“

 • Loovtöö vastavus teemale. -   Teemapüstitus on huvitav. Pealkiri kajastab töö sisu ja vastab valitud teemale täielikult.
 • Püstitatud eesmärkide saavutamine -    Püstitatud eesmärgid on sobivate meetodite valikul saavutatud täielikult.
 • Kasutatud meetodite otstarbekus -  Valitud on sobivad meetodid, nende rakendamine on olnud vajalik ja eesmärgistatud.
 • Loovtöö vormistus (teostus, korrektsus) - Hindamisel tuleb lähtuda konkreetse loovtöö liigi eripärast.
 • Loovtöö originaalsus -  Töö idee on omanäoline, teostus huvitav. Kasutatud on erinevaid materjale.
 • Allikad on usaldusväärsed.-  Kõikidele kasutatud allikatele on viidatud.
 • Loovtöö esitlus -  Õpilane on enesekindel, töö tutvustus on selgelt struktureeritud, ladus.

Esitlus on selge, ülesehitus on korras, st tekst on liigendatult tervik, ülesehitus on loogiline ja sidus, õpilane on esinemiseks hästi ette valmistunud.

Hinne „4 “ - esineb üksikuid puudujääke teostamisel / eesmärkide saavutamisel/ vormistamisel või esitlemisel.

 Hinne „3 “ - esineb mitmeid puudujääke töö teostamisel / eesmärkide saavutamisel/ vormistamisel või esitlemisel.

 Hinne „2 “ - esineb olulisi puudujääke töö teostamisel / eesmärkide saavutamisel/ vormistamisel või esitlemisel, õpilase töösse suhtumisel.

 Hinne „1 “ - loovtöö on tostamata

 Juhul, kui loovtöö hinnatakse hindega „mitterahuldav“ või „nõrk“, täiendab õpilane tööd ja esitab töö kaitsmisele 9. klassis.

 9. Loovtöö vormistamine

Kirjalik loovtöö vormistatakse arvutil lehe ühele küljele, kasutatakse paberi formaati A 4. Kas köidetult või kiirköitjas.Töö maht on vähemalt 10 lehekülge.

Kirja tüüp on Times New Roman, tähesuurus 12 punkti, reavahe 1,5.

Lehe üla- ja alaservast jäetakse tühjaks 3 cm, lehe paremast servast 2 cm, vasakust servast 4 cm.

Tekst paigutatakse leheküljele ühtlaselt, lehekülje parempoolne serv jääb sirge.

Kõik leheküljed nummerdatakse. Tiitellehele numbrit välja ei trükita. Numbri koht on lehekülje alumisel veerisel.

Tiitellehele kirjutatakse kooli täielik nimetus, töö pealkiri, selle liik (loovtöö), klass, koostaja ees- ja perekonnanimi, juhendaja ees- ja perekonnanimi, aasta ja linn. 

Sisukord koosneb töö jaotise pealkirjadest, nende ees olevatest süsteemitähistest ja leheküljenumbritest 

 10. Loovtöö struktuur

Sissejuhatus

 • Sisaldab teema valiku põhjendust, töö eesmärki ning selle saavutamise teid ja võtteid.
 • Sissejuhatuse maht on 0,5 – 1 lehekülge.

 Põhiosa

 • Peab sisaldama loovtöö seletust või selle analüüsi ning uuringu tulemusi.
 • Antakse selgitused sissejuhatuses tõstatatud eesmärkidele.
 • Antakse ülevaate loovtööna valminud eseme(te), töövõtete ning  kasutatud materjale, töövahendeid ja -meetodeid.
 • Põhiosa jagatakse vajadusel peatükkideks ja alapeatükkideks. Igale peatükile pannakse sisu kajastav pealkiri.
 • Põhiosa maht on 2 – 6 lehekülge.

 Kokkuvõte

 • Sisaldab hinnangut tehtud tööle ja seda, mida töö valmimise käigus õpiti.
 • Kokkuvõtte maht on 0,5 – 1 lehekülge.

 11. Loovtöö kandmine tunnistusele                                  

Loovtöö teema ja loovtöö hinne  kantakse põhikooli lõputunnistusele.

 12. Loovtööde säilitamine

Õpilaste uurimistöid säilitatakse Lasnamäe Põhikooli raamatukogus.

Viimati muudetud: 26.11.2018