Õppeaasta eesmärgid

Muutunud õpikäsitluse rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses:

  • õuesõppe tulemuslik rakendamine perioodil september - oktoober ja aprill – juuni
  • projektõppe tulemuslik rakendamine 4.-9. kl kord õppeperioodil, koostöine õpetamine õppeainete lõimimisel  5.- 9. kl, 1- 3. kl (ühendõpetuse põhimõte)
  • õpitava seostamine praktilise eluga, kasutades õppetundides infotehnoloogia võimalusi ja aktiivõppe meetodeid, õppekäike, huvitegevust
  • kujundada õpilastes koostööoskust erinevate ühistegevuste kaudu.
Viimati muudetud: 17.10.2019