Vastuvõtu kord

1.         Üldsätted

1.1.         Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtmine Lasnamäe Põhikooli.

1.2.         Õpilaste kooli vastuvõtmisel lähtutakse riigi ja Tallinna õigusaktidest.

1.3.         Lapsevanemal on võimalik registreerida õpilast kooli vastuvõtuks ka veebikeskkonnas (nõustamiskomisjoni soovituse olemasolul)

1.4.         Kool avalikustab õpilaste vastuvõtu korra kooli kodulehel.

2.         Kooli vastuvõtmine

2.1.         Lasnamäe Põhikool on kool, kus tegutsevad õpiraskustega õpilaste klassid, ühe õpilase õpetamisele keskendunud õppe klassid ja väikeklassid. Tallinna haridusameti juhataja loaga võib vajadusel koolis moodustada ka teisi hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud klasse. Õpilasi võetakse kooli lapsevanema/eestkostja kirjaliku avalduse ja Innove Rajaleidja nõustamiskomisjoni (Tallinna, maakonna või üleriigiline) otsuse alusel. Muudetud 27.02.2015 käskkirjaga nr 1-2/21.

2.2.         Lasnamäe Põhikooli võetakse vastu rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavaid ja vabadele õpilaskohtadele ka väljaspool Tallinna elavaid koolikohustuslikke õpilasi, kellel on Innove Rajaleidja nõustamiskomisjoni (Tallinna, maakonna või üleriigilise) soovitus. Muudetud 27.02.2015 käskkirjaga nr 1-2/21.

2.3.         Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/eestkostja Innove Rajaleidja nõustamiskomisjoni  (Tallinna, maakonna või üleriigilise) vastava soovituse (haridus- ja teadusministri määrus 23.12.2010 nr 76), nõustamiskomisjonile esitatud dokumendid ning 2 õpilase fotot. Muudetud 27.02.2015 käskkirjaga nr 1-2/21.

2.4.         Avaldusi võtab kool vastu aastaringselt, v.a puhkuste ajal juulikuus.

2.5.         Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

2.6.         Õpilase vastuvõtmise kohta teeb sekretär vastava kande hariduse infosüsteemis (EHIS)

 3.         Vastuvõtu korraldus

3.1.         Õpilase lähtetaseme väljaselgitamiseks võib kool õppekava spetsiifikat arvestades korraldada lastele vestlusi direktori, logopeedi või psühholoogiga.

3.2.         Vanemal on õigus viibida lapsega läbiviidava vestluse juures ja saada selgitusi oma lapse lähtetaseme kohta.

3.3.         Otsusest õpilase vastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat/hooldajat suuliselt või elektrooniliselt

3.4.         Õpilaskohtade puudumisest soovitud klassis teavitatakse lapsevanemat ja õpilane jääb järjekorda. Õpilaskohtade vabanemisel teavitatakse järjekorras oleva lapse vanemat/eestkostjat kirjalikult või elektrooniliselt. Vabadest õpilaskohtadest informeeritakse Innove Rajaleidja nõustamiskomisjone ja Tallinna Haridusametit. Muudetud 27.02.2015 käskkirjaga nr 1-2/21.

4.         Lasnamäe Põhikooli vastuvõtu korra muutmine

4.1.         Kõik muudatused käesolevas korras arutatakse läbi kooli hoolekogus.

 

Viimati muudetud: 27.08.2018