Jäätmemajandus

Jäätmemajandus Tallinnas (viide Tallinna Keskkonnaameti veebilehele)

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadess kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmevedu ehk korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Ainuõiguse andmisel saab otsustavaks hanel konkureerivate jäätmeveoettevõtete poolt elanikele pakutud madalaim teenusehind.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

  • segaolmejäätmed (sortimisjäägid)
  • vanapaber ja papp
  • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
  • suurjäätmed

Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale või vaba turu olukorras vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele.

Pakendijäätmed ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud.

Korteriühistule oma pakendikonteiner!

 

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks (.doc)

Tasuta pakendikonteiner korteriühistule (.pdf) 

Бесплатный контейнер для упаковок квартирному товариществу (.pdf)  jäätmemajandus.jpg

Tallinna Keskkonnaameti kommentaarid seoses Ragn-Sellsi uute tüüptingimustega

Ohtlikud jäätmed

VOLDIKUD:

Jäätmekäitlusest (eesti keeles)

Jäätmekäitlusest (vene keeles)

Suur prügisorteerimise juhend (eesti keeles) 

 

Jõulukuuskede äravedu

Tallinna Jäätmekeskus

e-post: info@prugi.ee tel 616 400 Hind: 2,1 euro/kuusk

Eesti Jäätmeringluse OÜ
www.e-compost.ee/joulukuuskede-aravedu
+372 58 504 455
E-mail: info@e-compost.ee

Alla 10 puu: hind 3,45 euro/kuusk
üle 10 puu: hind: 2,75 euro/kuusk
Üle 25 puu: hind: 2,25 euro/kuusk

Ragn Sells AS
Suur-Sõjamäe 31a
kuni 0,6 m3 - tasuta

 

Linna maale prügimajade ja süvamahutite rajamine

Prügikonteineri ümberpaigutamine (linnamaale)

 

Õigusaktid:

Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Правила отходного хозяйства в г. Таллинне 

Viimati muudetud: 01.12.2017