Koolitustoetus

Korteriühistute koolitustoetuse andmise kord

1.      Kes saavad toetust taotleda.

Tallinna linna territooriumil asuva korteriühistu tema tegevusega seotud isikute koolituskulude katmiseks.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

-          taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal ei ole linnale muid võlgnevusi või on need ajatatud;

-          taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

2.      Koolitustoetuse suurus

Koolitustoetuse summa on kuni 130 eurot kalendriaastas korteriühistu kohta.

Koolitustoetuse andmise tingimused

Koolitustoetust on korteriühistul võimalik taotleda pärast korteriühistutele mõeldud koolitusel osalemist ning koolituse maksumuse tasumist koolitajale.

Koolitustoetust antakse järgmistel tingimustel:

-          koolituse on korraldanud Eesti Korteriühistute Liit või Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit;

-          koolitus on toimunud taotluse esitamise aastal;

-          selle aasta eelarves on koolitustoetuse maksmiseks kavandatud vahendid.

Koolitustoetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja esindusõiguslik isik vormikohase taotluse Linnavaraametile Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas.

Koolitustoetuse taotlusele lisatakse:

-          mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit või mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit väljastatud tõend taotluses nimetatud isiku koolitusel osalemise kohta;

-          koolituskulude kandmist tõendavad kuludokumendid;

-          volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik.

 

Koolitustoetuse väljamaksmine

Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse kuni seitsmepäevane tähtaeg lisateabe esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

Kui taotlus ei vasta nõuetele või kui taotleja ei vasta tingimustele, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Amet teeb nõuetekohase taotluse alusel otsuse koolitustoetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise kohta  seitsme päeva jooksul pärast andmete kontrollimist.

Koolitustoetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul pärast koolitustoetuse andmise kohta otsuse tegemist.

     

2018. aasta koolitustoetuste eelarve on 18 000 eurot.

Viimati muudetud: 30.01.2018