Lasnamäe linnaosas algab korraldatud jäätmevedu 1. november 2020

EST.png

Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10, nr 11 ja nr 12  alustab 1. novembrist 2020 korraldatud jäätmeveole teenuse osutamist Eesti Keskkonnateenused AS. Korraldatud jäätmeveo leping sõlmiti Tallinna Ettevõtlusameti ja Eesti Keskkonnateenused AS vahel viieks aastaks, leping kehtib kuni 31.06.2025. Seni jäätmeveopiirkondades nr 11 ja nr 12 Tallinna Jäätmekeskusega ning jäätmeveopiirkonnas nr 10 vabalt valitud jäätmevedajaga sõlmitud jäätmeveo lepingud lõppevad 31.  oktoobril 2020. Selleks, et olmejäätmed saaksid ka edaspidi ära veetud, tuleb elanikel, korteriühistutel ja ka ettevõtetel sõlmida uus jäätmeveoleping Eesti Keskkonnateenused AS-iga. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber- ja kartongijäätmed, biolagunevad jäätmed ning suurjäätmed. Pakendijäätmete äraveo võimaluste kohta saab infot Tallinna kodulehelt (www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid).

Eesti Keskkonnateenused AS alustab korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist kõikides Lasnamäe jäätmeveopiirkondades  alates 1. november 2020.

Jäätmeveoteenuse osutamise eelduseks on jäätmevaldaja (elanik, korteriühistu, ettevõte) ja jäätmevedaja vaheline kokkulepe, mille käigus jäätmevaldaja ja jäätmevedaja lepivad kokku teenuse sisus (teenuse maht, sagedus, lepingu pool, teenuse aadress, kontaktandmed, arvete tasumise kord). Täna kehtivad korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastused ja jäätmemahutite ühiskasutused alates 1. novembrist 2020 enam ei kehti. Nende uuesti rakendumiseks on vajalik esitada uus taotlus Lasnamäe linnaosavalitsusele (www.tallinn.ee/Teenus-Korraldatud-jaatmeveoga-liitumisest-vabastamine). Jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistud ei ole kohustatud lepingut sõlmima.

JÄÄTMEVEOLEPINGUT saab sõlmida alates 01. oktoobrist 2020 iseteeninduskeskkonnas http://www.keskkonnateenused.ee/ (kus on nähtav ka hinnakiri), Eesti Keskkonnateenused AS kontoris kohapeal (kontaktid allpool) ning Lasnamäe linnaosavalituses (Pallasti tn 54, esmaspäeviti (5, 12, 19 ja 26.10) kell 14.00-17.00). Kõigile jäätmevaldajatele, kelle andmed on registris, saadetakse oktoobris eeltäidetud lepingud kontaktandmetes olevale aadressile.

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO EELISED

 • Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist ja suurendab liigiti kogutavate jäätmete koguseid.
 • Kogu linnaosas teenindab üks vedaja, kes on valitud riigihanke teel. Teenuse hinnad kehtivad kogu lepingu perioodil ning neid võib muuta üksnes  Tallinna Ettevõtlusameti nõusolekul.
 • Kui piirkonda teenindab üks vedaja annab see võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ning personaalsemat lähenemist.
 • Korraldatud jäätmevedu on võimalik paremini teostada kohalikul omavalitsusel – linnal on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toimimisest, jäätmeveost erandkorras vabastuste saamine toimub vaid läbi linnaosavalitsuse ning on kontrollitud. Vabaturuolukorras puudus linnal täielik ülevaade, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised hoiavad sellest kõrvale viies enda jäätmed avalikesse jäätmemahutitesse või veel hullem - loodusesse.

MIKS ON KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU OLULINE?

 • Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus võib jätta jäätmeveo korraldamata vaid haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lg 3).
 • Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad - ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale jäänud.
 • Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmed käideldakse võimalikult keskkonnasõbralikult ning parima hinnaga.
 • Vabaturu olukorras ei saanud Tallinna linn kaasa rääkida jäätmeveoteenuse hinna kujunemisele ning teenusepakkujad võisid teenuse hinda muuta vastavalt enda soovile.
 • Korraldatud jäätmeveo toimimine linnas on tihti ka eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antavate investeeringutoetuste saamiseks.
 • Korraldatud jäätmeveo olemasolu võimaldab Tallinna linnal teha paremat järelevalvet selle üle, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised mitte. See omakorda vähendab keskkonda sattuvate jäätmete hulka.

  LISAINFO

  Eesti Keskkonnateenused AS
  Telefon: 640 0830
  E-post: tallinn@keskkonnateenused.ee
  Koduleht: www.keskkonnateenused.ee
  Aadress: Artelli tn 15, Tallinn 15551
  Avatud: E – R: 9.00 – 17.00

Viimati muudetud: 15.09.2020