Haljastus

Haljastus ja looduskaitse

Heakorra ABC voldik (pdf)


Raieluba

Vastavalt Tallinna heakorra eeskirja § 13 p 3 kohaselt on Tallinna haldusterritooriumil keelatud omavoliliselt raiuda või hävitada puid.
Tallinna Keskkonnaamet menetleb kinnistuomanikelt laekunud raie- või hoolduslõikusloa taotlusi ja väljastab vastavad load. Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastaja.

Raieloa taotlemiseks sisene infosüsteemi

Õigusaktid:

Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord

vaade Pae pargile panoraam haljastus.jpg

Viimati muudetud: 20.01.2015