Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse taotlemine

Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramine ning täisealise isiku hooldajale, puudega lapse vanemale, vanemaga abielus olevale isikule või eestkostjale hooldajatoetuse määramine ja maksmine.

Hooldajatoetust makstakse järgmiselt:
1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 100 eurot kuus;
3) 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus;
4) 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
5) 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega tagatakse vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel kohane abi, pannes hooldajaks sobivale isikule konkreetsed ülesanded. Hooldajatoetuse maksmisega tagatakse keskmise, raske või sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

 • Millest alustada

  Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esita elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik vormikohane taotlus (vt ka "Vormid"). Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab hooldaja hooldatava elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku vormikohase taotluse (vt ka "Vormid").

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Kuhu avaldus esitada

  Esita hooldatava elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Tulemus

  Hoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta ühe kuu jooksul pärast taotluse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamist või esitamise tähtaja möödumist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad