Soodustused ja toetused lasteaias

Tallinna elanikel on võimalik taotleda osalist või täielikku kohatasuvabastust ja toidukulu tasumisest vabastust munitsipaallasteaias käiva lapse eest.

Toidukulu vabastus linna kehtestatud piirmäära ulatuses kehtib kõigile lastele, selleks vanem taotlust tegema ei pea.


Osaline kohatasuvabastus

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 80% juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (430 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast;


100-protsendiline kohatasuvabastus

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui:

 • Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last;
 • nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.


Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

 • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
 • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Teiste lasteaialapsele mõeldud toetuste kohta loe lisa Tallinna Haridusameti kodulehelt: Soodustused ja toetused Tallinna munitsipaallasteaedades

 • Millest alustada

  Osalise kohatasu vabastuse saamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

  Täieliku kohatasu vabastuse saamiseks (alates kolmandast lapsest) esitab vanem vabastuse saamiseks direktorile vabas vormis avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

  Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. Lapse toidukulu tasumisest täielikult vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus/taotlus lasteaia direktorile.

  Tulemus

  Lapsevanem on põhkjendatud taotluse alusel vabastatud kohatasu (ehk lapsevanema osa) tasumisest kuni 80% ulatuses. Kolmanda ja iga järgmise lapse puhul on vanem kohatasust vabastatud 100% ulatuses.

  Toidukulu tasumisest on piirmäära ulatuses automaatselt vabastatud kõik lapsevanemad.

  Lapsevanema taotluse alusel on toidukulu tasumisest täiel määral vabastatud vähekindlustatud perede lapsed ja lastekodude lapsed.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Esita arupärimine lasteaia direktorile.

 • Osutajad   Osutamiskohad