Lasteaiatasu

Alates 01.09.17 on muudetud laste toitlustamise kulu

Lasteaia arve esitab Tallinna Finantsteenistus vanema poolt antud e-maili aadressile järgmise kalendrikuukuu alguses.

Lasteaia arve koosneb kahest osast:

Toitlustustasu

Lasteaed kasutab toitlustusteenuse sisseostmist firmalt JK Taverni OÜ.

Lapse toidupäeva maksumus alates 01.10.2017 kuni 01.02.2018 on 2.30 € (hoolekogu 23.08.17 otsus, protokoll nr 3). Lasteaed tasub toidu transpordi kulu 1100 eurot aastas.
• Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu.
• Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 €, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldust saab esitada direktorile kaks korda õppeaastas - 10. septembriks ja 10. jaanuariks

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusele nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine", millega kehtestati alates 01.09.2017 :

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1.80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2.00 eurot päevas.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele 07.09.2017 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Osalustasu

•Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Lasteaia kohatasu on alates 1. jaanuarist 2019 ühe lapse kohta 65,88 eurot kuus

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

• Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.
• Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud või kui lasteaed on suletud üle 3 tööpäeva.

Teadmiseks:
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
• Lapsevanem saab arve e-posti6 aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.

• Lapse ja lapsevanema andmete (telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem. Arvet puudutavate andmete muutmumisel esitab vanem vabas vormis avalduse lasteaia direktorile.

• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks panka.
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas

• Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

• Küsimuste korral palun pöörduda direktori poole

 
 
 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

Viimati muudetud: 05.09.2019