Õppe- ja kasvatustöö

"Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 11 lõike 1 ja § 12 lõike 5 ning 30.05.2007. a. ministri käskkirja nr 467 alusel on haridus ja Teadusministeeriumi poolt antud Tallinna Lasteaed Mudilale Koolitusluba nr  4557HTM õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks lasteaias.

Laste õpetamist ja arendamist reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus, õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Lapse kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest ning lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale ning üksikult üldisemale. võimalusel tutvutakse õpitavaga loomulikus keskkonnas.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.

Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:

  • mina ja keskkond
  • keel ja kõne
  • matemaatika
  • kunst
  • muusika
  • liikumine

Kõik õppe- ja kasvatustegevused on lapsest lähtuvad, kooskõlas "Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekava" ja Tallinna Lasteaed Mudila õppekavaga ning valdkonniti lõimitud.

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 06.09.2019