Riiklik järelvalve

SISEHINDAMINE

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 on sisehindamine pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 2 punktis 2 nimetatud arengukava tegevuskava.

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

  
ARUANDED
Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis


RIIKLIK JÄRELVALVE


Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas. Päästeameti dokumendiregistri leiate SIIT.

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju maavalitsuse (riikliku järelevalve dokumendid). Rahandusministeeriumi maakonna talitsuste dokumendid ja pöördumised on alates 01.01.2018a leitavad Rahandusministeeriumi dokumendiregistrist 

Riiklikku järelevalvet reguleerib Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus.
Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt

Laste toitlustamise nõuete täitmist asutuses kontrollib Veterinaar- jaToiduamet. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad siin

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 08.03.2018