Lapse toetamine alushariduse omandamisel

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus , õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Tallinna Lasteaed Mudila saab lapse erivajadusest tulenevalt võimaldada: 

  • individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö lapsevanemaga igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest;
  • logopeedi poolset kõne arengu kontrolli 1 kord aastas, kevadel.

 

Kui laps vajab

  • kõneravi
  • arendamist sobitus- või erirühmas

siis nende laste jaoks tegutsevad Tallinna lasteaedades sobitus- ja erirühmad:

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma nõustamiskomisjon

Alates 01.02.2016 on Tallinna Õppenõustamiskeskusel uus koduleht
Kodulehe aadress: www.tonkeskus.ee

Muutuvad ka vastuvõtuajad:
E 16.00 -19.30
K 16.00 -19.30
R 9.00 -15.30

Lapse erirühma suunamine

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord 

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 16.02.2018