Lasteaia Ojake lasteaiatasu, soodustused ja teenused

Lasteaiatasu
Lasteaiatasu, mille katab lapsevanem koosneb toidukuludest ja vanema osast ehk kohatasust. Lasteaiatasu tuleb vanemal tasuda jooksva kuu eest vastavale lasteasutuse tulukontole ja arve peal märgitud maksetähtajaks.

Toidukulud
• Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.
• Toiduraha maksumus on 1.50 eurot sõimerühmas ja 1.80 eurot päevas lasteaiarühmas (Alus: Hoolekogu koosoleku otsus 30.05.2013 protokoll nr 3).
• Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot kuus (Alus: Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määrus nr 7).
• Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta.
• Taotlus esitatakse reeglina kaks korda aastas 10.septembriks ja 10.jaanuariks ning vaadatakse läbi hoolekogu poolt.

Vanema osa ehk kohatasu
• Vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks alates 01.jaanuarist 2013 ühe lapse kohta kuus on 33,92 eurot. (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 16.01.2013 nr 1.-2/46).
• Juhul, kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta esitama vastavasisulise avalduse lasteasutusele.
• Vanematel on võimalus saada soodustusi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alamäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alamäärast.
• Lasteasutuse direktoril on õigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. (Alus: Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9).

Ruumide rent
Lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud 08.06.2010 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr. 1-2/319.

Viimati muudetud: 15.10.2013