Hoolekogu

Tallinna Lasteaed Õunakese hoolekogu 2017-2018 õ.a

Rühm  Nimi
 Sidrunõunake Kadri Valdre
 Roosõunake Liisi Tani
 Klaarõunake Ülle Väina
 Kuldõunake Madis Eichler 
Taliõunake  Annely Ferrari
Martsipanõunake  Koidu Boza
Suviõunake  Ahto Jalak 
Sügisõunake Riivo Siiro 
Tuviõunake Teele Puusepp
Õpetajate esindaja Carmen Kallas
Mustamäe linnaosa esindaja Natalia Sokolova 

 e-post: hoolekogu@ounake.edu.ee

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
  • Hoolekogu: 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös; 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse; 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul     
  • (Väljavõte KLS)

 

 

Viimati muudetud: 13.11.2017