Õppetöö korraldus

Lasteaia Sipsik õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks, elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimelisteks inimesteks.

Õppetöö korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Tallinna lasteaed Sipsik õppekavaga, arvestades üldtunnustatud pedagoogilisi printsiipe ning konkreetse rühma laste vanust/vanuseid, arengut ja eripära.

Õppe- ja kasvatustegevuse perioodi pikkus on 1.september-31.august. Aktiivne õppeperiood toimub 1.septembrist-31.maini. Suveperioodil toimuvad lasteaias mängunädalad, mil nädalateemast lähtuvalt planeeritakse üks tegevus päevas, korratakse õpitut läbi õue- ja avastusõppe ja viiakse läbi mänge laste vabal valikul.

Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks kuude lõikes. Tegevuskavade koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast, laste vanusest ning õppe- ja kasvatustööle püstitatud eesmärkidest konkreetses rühmas. Arvestatud on üldõpetuse  põhimõtteid ning looduse, liiklus-  ja tervisekasvatuse teemasid.  

Rühmade nädalakavad planeeritakse integreeritult, eesmärgid ja tegevused seatakse lapsest lähtuvalt.

Õppe-kasvatustegevuses on kasutusel mitmekülgsed õppimis-ja kasvatamismeetodid: aktiivõpe, projektiõpe (Kiusamisest vaba lasteaed, Comenius, Numbrimaa), avastusõpe, õuesõpe.

Õppe-ja kasvatustegevused on seotud tervikuks ümbritsevat elu ja keskkonda käsitletavate teemade abil. Lisaks käsitletakse teemasid, mis toetavad tervisliku eluviisi, väärtushinnangute  ja käitumisnormide kujunemist. Kõik teemad kajastuvad õppeaasta jooksul nädalaplaanides.

Õppetegevustele püstitatud eesmärgid lähtuvad lapsest, väljendades samal ajal ka eeldatavaid õpitulemusi antud vanuserühmas.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu ja õpitulemused ja on välja toodud ainekavades.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on esitatud kuues põhivaldkonnas: 

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine

 

 Lisavaldkonnad:

  • Tervisekasvatus
  • Liikluskasvatus
  • Keskkonnakasvatus
  • Väärtuskasvatus

 

 

 

Viimati muudetud: 13.01.2014