Terviseedendus

Tallinna lasteaed Sipsik kuulub tervist edendavate lasteaeda võrgustikku alates 2005 aasta detsembri kuust.

Tervist edendavate lasteaedade missiooniks on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavates tegevustes ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille kaudu mõjutame nii laste kui täiskasvanute tervist positiivses suunas. Tervist edendava lasteaia liikumine ei tähenda ainult ühekordseid projekte, vaid eluviisi, mis hõlmab endas turvalist õpi – ja kasvukeskkonda, liikumistegevusi, tervislikku toitumist, meeskonnatööd, koolitusi, õues õppimist ja vaba aega, tervisekasvatust, koostööd lastevanematega, teiste lasteaedadega, kooliga ja kohaliku omavalitsusega. Terviseedndus on igapäevane pidev töö, mida ilmestavad meeldejäävad ühisüritused.

Sipsiku lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse peaeesmärgiks on toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks, elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimelisteks inimesteks. Terviseteema on meie lasteaias kesksel kohal.

Tervise edendamisega tegeletakse süsteemselt, kõik lasteaias toimuv on omavahel integreeritud, kaasatud on erinevad huvigrupid. Lasteaias on välja töötatud terviseedendamise strateegia ja püstitanud vastavad eesmärgid. Tervisealast tööd juhib tervisemeeskond.

Tervisekasvatust käsitletakse erinevates õppetöö vormides, arvestades laste ealisi iseärasusi, eelistades mängulist ja aktiivset tegevust.

Lasteaia ürituste kavas on kindel koht vabariiklikel ja rahvusvahelistel tähtpäevadel. Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud südamenädal, leivanädal, piimanädal, aktiivse liikumise päev, lastekaitsepäev, puu- ja juurviljapäev, sügisene õunajooks ja palju muud põnevat. Kaks korda aastas toimuvatel perepäevadel on kaasatud kõik lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad. Lasteaed algatab ja osaleb aktiivselt erinevates terviseedendusalastes projektides, haarates kaasa ka teisi lasteaedu.

 2006. aasta sügisel algatati projekt “ Sipsik liigub”, kuhu on koondatud kõik aktiivse liikumisega seotud tegevused.

Terviseedenduslikke üritusi korraldame mitte ainult lastele ja vanematele, vaid ka personalile. Töötajatele on sisse on seatud kollektiivne liikumiskalender. Toimuvad ühised väljasõidud, matkad, koolitused jne., milles aktiivselt osaletakse. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõike mida teeme, teeme südamega ja südame pärast!

Sipsiku silmad säravad, süda hõiskab rõõmust ja suul on helisev naeratus! Sellisena näeme meie oma lasteaia lapsi ja täiskasvanuid!

Alates 14.01.2011 kuulub lasteaed Sipsik ka Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikku.

Terviseedendusalast tööd kordineerib Sipisku lasteaias tervisemeeskond, kuhu kuuluvad Siiri; Kristina; Getter; Maris; Anne; Marilin; Ene; Carmen; meeskonna juhiks on õpetaja Siiri.

Lisateave TAI kodulehelt: 

  • Tervist Edendavad Lasteaiad: siit
  • Tervist Edendavad Töökohad: siit

 

 

Viimati muudetud: 09.10.2015