Lasteaia osalus- ja toitlustustasu

Lasteaia tasu koosneb lapsevanemale osalustasust ja toitlustustasust.

Lasteaia kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% (ujulaga lasteasutuses 13,4%)  Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

01.jaanuarist 2020.a. on vanema osa määra suuruseks 71,25  eurot.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määrus nr 115 "Töötasu alamäära kehtestamine".

Peamised muutused uues määruses:

§4 lg 3 Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

§4 lg 4 Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

Vt ka Soodustused

Toitlustustasu päevamaksumus

Tallinna Lauliku Lasteaia toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 09. august 2018 koosoleku protokolli nr 1 otsus. Toidupäeva maksumus sõltub lapse vanusest. Lähtuvalt Tallinna Lauliku Lasteaia hoolekogu otsusest on alates 01. augustist  2018 toidupäeva maksumus alljärgnev:

Lapsed vanuses 1-3 aastat 1,80 EUR/päev

Lapsed vanuses 3-7 aastat 1,97 EUR/päev

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 07.09. 2017 määrusele nr 17 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna Lauliku Lasteaias pakub toitlustusteenust OÜ Mervir.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:

*esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;

* kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;

*kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;

*omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;

*jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;

*arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;

*parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega;

* Tallinna Lauliku Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistus Raamatupidamiskeskus, kontakt: myyk@tallinnlev.ee

* lapsevanem saab arve e-posti aadressile või soovi korral lasteaiast rühmaõpetajalt paberkandjal. 

Viimati muudetud: 10.09.2020