Arengukava

TALLINNA LEPISTIKU LASTEAIA 2019 - 2021 ARENGUKAVA LEIAD SIIT 

Tallinna Lepistiku Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab:

  • lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;

  • arengukava valdkondade eesmärgid;

  • arengukava tegevuskava kolmeks aastaks;

  • arengukava uuendamise korra.

Tallinna Lepistiku Lasteaia arengukava lähtub eelnevast arengukavast 2013-2018.a., Tallinna Lepistiku Lasteaia põhimäärusest, Koolieelse lasteaustuse seadusest, Tallinna Haridusameti arengusuundadest ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse arengukavast tulenevatest eesmärkidest.

Arengukava koostamise aluseks on sisehindamise aruanne, lasteaia hetkeseis, ressursid ja vajadused, aga samuti hoolekogu ja pedagoogide ettepanekud erinevatel teemadel.

Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud sisehindamise tulemusena väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

Viimati muudetud: 02.07.2021