Projektid

“Persona Dolls metoodika”

„Persona Dolls“ nukkude metoodika pakub mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi. Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma) kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.

„Persona Dolls“ nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida.

Persona Dolls nukud ei ole tavalised nukud ega mänguasjad

• igal nukul on oma isiksus, perekond, kultuuriline taust, nimi, sugu, vanus, eripärad, meeldimised, mittemeeldimised, hirmud ja soovid;
• põhirõhk erinevuste tutvustamisel ja sallivuse suurendamisel;
• väga hea võimalus tutvustada teisi kultuure ja samuti erinevaid elustiile, keeli ja erivajadusi;
• nukutegevuste käigus leiavad lapsed ise erinevusi ja sarnasusi nukkudega;
• iga nukk on unikaalne ja eriline ning nukke peaks saama kallistada;
• nukud peavad peegeldama selle grupi lapsi;
• ennetava tegevusena on võimalus tutvustada ka nukke, kes ei peegelda konkreetse lastegrupi eripärasid.

Eesmärk:
1. Kasvatada lastes sallivust inimeste erinevustesse, kasvatades laste empaatiavõimet.
2. Ületada lastes stereotüüpseid eelarvamusi ja takistada eeldatavaid (tulevasi) eelarvamusi.
3. Tutvustada lastele erinevaid kultuure näidates neile sarnasusi ja erinevusi. Kasvatada lastes tolerantsust.
4. Luua lastele keskkond, kus nad saavad vabalt väljendada oma mõtteid. Parandada laste probleemide lahendamise oskust.

Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja hinnata neid paljusid asju, omadusi mis neil on ühised.

Projekt “Märka ja aita !”

Lapsi, kes vajavad abi, on praegusel ajal meie ümber aina rohkem. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele või jab peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi Märka ja aita!, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.
Öeldakse, et abistamiseks pole vaja mitte ühte miljonäri, vaid miljonit inimest, kes kõik annaks kasvõi ühe krooni. Sina võid olla üks nende hulgast.

Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi! Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ)erikontole SEB 10220109320011

“Kiusamisest vaba lasteaed”

Projekt on taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Nimetatud projekt on seotud 01. septembril 2008.a jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamisest vabaks ” keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus- näha ja aksepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus- suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus- näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu- nii endast nooremate, kui omavanuste vastu.

4. Julgus- jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Projekti koostööpartnerid on: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eelkoolipedagoogika osakond, Tallinna Haridusamet

Tallinna Lepistiku Lasteaed liitus projektiga 2013. aasta veebruaris.

http://kiusamisestvabaks.ee/

GeniUS Tallinn!

GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmiseks avalike teenuste kujundamisel linnades, kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid. Yorki linn Inglismaal algatas avaliku foorumi „GeniUS“ ideede, loovuse, koostöö ja innovatsiooni edendamiseks. GeniUS mudel tekkis ideest, et parimad lahendused leitakse erinevate huvigruppide kaasamisel.

Töörühma kuuluvad Tallinna Haridusameti, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse, Tallinna Alusharidusjuhtide Ühenduse, Tallinna Õpilasesinduse, Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Tallinna Ülikooli, Eesti Kvaliteediühingu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Nordea Panga esindajad.

Projekti töörühm ootab kõikide huviliste ideid ja mõtteid “Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?”

Taust

Meie arvates on lasteaed ja kool oma piirkonna positiivne mõjutaja, sotsiaalset suhtlust toetav ning kogukonda liitev organisatsioon. Haridusasutus väärtustab õppijaid, õpetajaid, vanemaid ja partnereid ning on avatud ja koostöövalmis. Haridusasutus tutvustab oma häid kogemusi, õppijast lähtuvat õpet ja õpikeskkonda, tugiteenuseid, huvitegevust ning sportimisvõimalusi.

Sünergia, mis tekib koos mõeldes ja isiklikke ootusi peegeldades, loob soodsa keskkonna uutele innovaatilistele lahendustele. Ootame Sinult aktiivset kaasamõtlemist, uudseid ideid ja ettepanekuid, kuidas kujundada kodulähedane haridusasutus Sinu soovidele vastavaks.

Samm-Sammult õppeprogramm

Samm-sammult õppeprogramm on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme.

Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale.

Eelkoolieas koosneb Samm-sammult õppeprogramm kahest osast: Samm-sammult 3-5 aastastele lastele ja Samm-sammult II 5-7 aastastele lastele.

Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele ja lasteaedadele 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastal.

Projekti juhib Tallinna Haridusamet, projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärgiks on pakkuda Tallinna koolidele ja lasteaedade koolieelsele rühmale võimalust osaleda erinevates keskkonnahariduslikes programmides, mida pakuvad Harjumaa loodus- ja keskkonnahariduskeskused ning muuseumid.

  • Robootika

Tallinna Haridusameti korraldatud riigihanke tulemusena on  meie lasteaias loodud võimalused robootika algõppeks. Meie majas on kasutusel  Bee-Bot, Blue-Bot ja Ozoboti minirobotid. Bee-Bot ja Blue-Bot on väikesed põrandarobotid  lastele, mis arendavad  laste matemaatilisi ja eneseväljendusoskusi, samuti põhjus-tagajärg seost, seadme juhtimist ja programmeerimist.  Robotid saavad liikuda edasi-tagasi, pöörata vasakule ja paremale. Sisestada saab kuni 40 käsku, mida robot täitma asub. Lisaks on Blue-Boti-e võimalik  programmeerida ka käsulugejate ja tahvelarvutite abi. Ozobot robotid kuluvad maailma pisimate haridusrobotite hulka, mis oskavad sõita mööda markerjooni ja saavad aru värvidest. Lapsed saavad markeritega radasid joonistada ja sel viisil Ozobot robotite tegevusi ja teekondi programmeerida.

Viimati muudetud: 28.02.2019