Kodukord

Tallinna Liivaku Lasteaia kodukord on kinnitatud 12.08.2015 direktori käskkirjaga nr 7 - p

Tallinna Liivaku Lasteaed
Kodukord


1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Lapse lasteasutusse toomine ja kojuviimine ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevust.
2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule, teavitades sellest rühma töötajat.
2.4. Lapse jäämisel rühma peale rühma tööaja lõppu, viiakse laps valverühma.
2.5. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, võtab valverühma töötaja  telefoni teel ühendust lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga. Kui vanemaga ühenduse saamine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja tunni aja möödudes direktorit ja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.6. Vanem teavitab rühma töötajat ja direktorit oma kontaktandmete muutustest.
2.7. Vanem teavitab rühma töötajat hiljemalt kella 9.30, kui laps tuleb lasteaeda hiljem.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult ja rühma töötajaid lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat, tervishoiutöötajat ja vajadusel  direktorit.
3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse töötajaga.
3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem rühma töötajat esimesel võimalusel.
3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt.
3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile.
3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.11. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse juhtkonna loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
4.3. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
4.4. Lasteaia territooriumilt lahkudes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.
4.5. Lasteaia territooriumile sisenejad ja lahkujad sulgevad enda järel värava, pannes selle riivi.
4.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid.
4.7. Laste ohutuse tagamiseks on lasteasutuse territooriumil keelatud sõita jalgrataste, rulluiskude, rulade ja tõukeratastega.
 4.8. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua ohutuid mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.9. Vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama juhtkonda laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.10. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
4.10.1. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna tuppa, peab teine rühma töötaja tagama laste turvalisuse õuealal.
4.10.2.Laste minek lasteasutuses toimuvatesse huviringidesse ja sealt lahkumine toimub lapsevanema vastutusel ja lasteasutuse direktori kinnitatud korras.

Meeldivat koostööd!

 

Viimati muudetud: 25.10.2017