Kohatasu

 2020. aastal on kinnitatud vanema osa määraks - 71,25 eurot kuus lapse kohta

     (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78)
        

 Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

 Osaline kohatasuvabastus

 Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 80% juhul, kui:

  •  lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (540 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast;

 Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

 100-protsendiline kohatasuvabastus 

 Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

 Vanem esitab vabastuse saamiseks direktorile vabas vormis avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

 

Viimati muudetud: 06.01.2020