Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb lapse elukoha- või haridusasutuse asukohajärgne nõustamiskomisjon.

Nõustamiskomisjon arvestab arsti (perearsti, lastearsti, psühhiaatri) poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on järgmised tervisehäired.

Perearsti või lastearsti otsuse alusel:

 • äge haigus, kroonilise haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi viimasel aastal enne kooli astumist;
 • kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel);
 • neurootilised häired.
   

Psühhiaatri otsuse alusel:

 • segatüüpi spetsiifilised arenguhäired;
 • pervasiivsed arenguhäired;
 • hüperkineetilised häired;
 • segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired;
 • suhtlemishäired;
 • neurootilised häired.
   

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse lapsevanema poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab lapsevanem nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:

 • taotluse;
 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani);
 • koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse (koolivalmiduse kaardi);
 • vajadusel koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd.
   

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks vajalikke dokumente 2014. aastal saab Tallinna laste nõustamiskomisjonile esitada 01.03.2014-26.08.2014 tööpäeviti Tallinna Haridusameti kantseleisse (Estonia pst 5A III korrus).  Komisjoni istungile  arutelus osalema kutsutakse ka lapsevanem. 

 

Kontaktisikud:
Ed. Vilde tee 120
Tel: 57409750
e-post: noustamiskomisjon@tln.edu.ee

Milena Pogodajeva
neljapäeviti 18.00-20.00

Marika Leemet
kolmapäeviti 15.00-18.00

Viimati muudetud: 15.12.2013