Lasteaiatasu Lille lasteaias

Lasteaiatasu koosneb kahest osast:

TOITLUSTUSTASU arvestatakse kohal käidud päevade järgi
Alates 01.12.2017 on päevamaksumus
Sõimerühmas 1.80 €
Aiarühmades 2.00 €
Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem. Erandjuhul vabastatakse vanem üheks õppeaastaks toidukulu tasumisest täies ulatuses.

VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK OSALUSTASU  

Alates 01.01.2020 on osalustasu suurus 71,25 € kalendrikuus vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkirjale HA-4/78

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr 

 • Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.
 • Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

OSALUSTASU vabastus alates 01.09.2020

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

 • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);

     2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
     3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
     4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
     5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

 • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormi leiad siit). 

Arve

 • Esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.
 • Tasumisele kuuluvat summat mitte muuta!
 • Arve tasumiseks võib sõlmida püsimakselepingu.
 • Küsimuste korral pöörduge direktori poole -toidupäevade arv või periood, mille eest arve on esitatud andmete täpsustamiseks. Arvete saatmise ja tasumiste osas kirjutage raamatupidajale e-posti aadressil myyk@tallinnlv.ee .
Viimati muudetud: 24.11.2020