Õppe-ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Tallinna Lille Lasteaia õppekava, mis on koostatud lähtuvalt lasteasutuse riiklikust õppekavast. Rühmade aasta tegevuskava koostatakse üheks õppeaastaks vastavalt lasteasutuse õppekavale, -aasta tegevuskavale, -arengukavale ja eelmise õppeaasta rühma õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtetele. Õppetöö planeeritakse detailsemalt aasta tegevuskava alusel kas nädala- või kuuplaanina ning see on lapsevanematele nähtav rühma stendidel (või Eliis.ee). 

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30, kuid õppetegevused ei pea toimuma kindlatel aegadel (v.a muusika- ja liikumistegevused), vaid õpetajal on õigus otsustada, millal on kõige sobivam hetke plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust viiakse läbi õues, pargis, metsas, mere ääres vm. Lapsed viibivad õues iga päev, vastavalt aastaajale 1-2 korda päevas.  

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse, mis asub https://www.eliis.ee/

Viimati muudetud: 26.10.2020