Lasteaia osalustasu ja toiduraha

I LASTEAIA OSALUSTASU

* Tallinna Haridusameti juhataja 19.12.2018 käskkirja nr HA-4/95 alusel on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa arvestuslik määr 1.jaanuarist 2017 on ühe lapse kohta kuus 65,88 eurot.

 Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta lasteaia direktorile esitama avalduse

 * Avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollib kirjalikult elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga.
* Andmete õigsuse kontrolli järel on lasteaia direktoril õigus kooskõlastatult Hoolekoguga lapsevanem vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.
* Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
* Seoses vanema osa määra suurenemisega saavad paljulapselised pered alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust 100% ulatuses juhul, kui:

  • Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last ning
  • vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

* Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.

II LASTEAIA TOIDURAHA

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

Alates 01. märtsist 2017 Tallinna Luha Lasteaia hoolekogu otsuse alusel lapse toiduraha maksumus päevas :
1-3 a lapsed  1,8 eurot
3-7 a lapsed  2,05 eurot


 

Viimati muudetud: 07.08.2019