Õppeaasta eesmärgid

Rühmade 2019/2020 õppeaasta eesmärgid  

 1. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arenguse;
 2. Huvigrupid on kaasatud lapse arengu toetamisse;
 3. Lasteaia meeskond, lapsevanemad ja lapsed on kaasatud heategevusprojekti „Märka ja Aita“;
 4. Õppe- ja kasvatustegevuses on rakendunud projektipõhine õpe;
 5. Õppe- ja kasvatustegevuses  on rakendunud  lastega filosofeerimine.
 6. Lapsevanemad on kaasatud õppe- ja kasvatustöösse läbi e-keskkonna
 7. Õppe- ja kasvatustegevuses on toimiv projektipõhine õpe


TEGEVUSED ÕPPEAASTA EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

 1. Lastevanemate rahulolu küsitluse läbiviimine
 2. Laste rahulolu küsitluse läbiviimine
 3. Lastevanemate kaasamine õpikeskkonna mitmekesistamiseks
 4. Koostöö lastevanematega projektipõhise õppe läbiviimisel (7 sammu majandusõpe, Kiusamisest vaba lasteaed, Arvumaa)
 5. Süsteemne muuseumitundide külastus koostöös lastevanematega
 6. Arenguvestlus lastevanematega
 7. Loengute korraldamine lapsevanematele koolivalmidusest ja lasteaiaga kohanemisest, „Kiusamisest vaba lasteaed"
 8. Projektipõhine õpe- vaikuseminutid; Persona Dolls“ metoodika; kasutuselevõtmine ühes rühmas
 9. Õppekava arendustöö: terviseõpetuse ainekava täiendamine (söömiskultuur);  Keele ja kõne ainekavade täiendamine
 10. Toetada õuesõppe läbiviimist metoodilise materjaliga (Õuesõppe metoodikat kasutada kõikides ainevaldkondades)
 11. Osalemine festivalidel: „Kasside Boogie“, „Kanutiaia Kann“
Viimati muudetud: 06.11.2019