Maamaksu üldinfo

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind leitakse maa korralisel hindamisel, mis toimuvad perioodiliselt Vabariigi Valitsuse poolt määratud hindamisaastal. Maade korralisi hindamisi on Eestis läbi viidud kolmel korral - 1993. a, 1996. a ja 2001. a. Hetkel kehtivad 2001. a maa korralise hindamise tulemused.

Maamaksu määra kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu vahemikus 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maksumäära saab volikogu muuta maksustamisaasta 31. jaanuarini. Alates 1. jaanuarist 2012 kehtib Tallinnas maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas (alus: TlnLVK 16.06.2011 määrus nr 23).


Maatüki maksustamishinna arvutamiseks leitakse hinnatsoonide kaardilt hinnatsoon, kuhu maatükk kuulub ning maa väärtuste loetelust hinnatsoonile vastavate ja maatükil esinevate maakasutuse sihtotstarbe liikide väärtused, arvestades maatüki suurusest tulenevaid erisusi. Maatüki maksustamishind leitakse maatükile vastava hinnatsooni väärtuse ja maatüki pindala korrutamise teel. Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.

Tallinna Linnavaraamet arvutab kehtivate maa korralise hindamise tulemuste alusel maatükkidele maksustamishinnad ja koostab maatüki maksustamishinna aktid, mis kinnitatakse ameti juhataja käskkirjaga ja tehakse teatavaks maamaksu subjektidele.

Tallinna kinnisvaraomanik saab linna iseteeninduskeskkonna vahendusel esitada avalduse tähitud kirjaga väljastatava paberkandjal oleva maatüki maksustamishinna aktist loobumise kohta. Koostatud maksustamishinna aktidega saab tutvuda iseteeninduskeskkonna teenuse "Maatüki maksustamishinna aktid" kaudu.

 

Koduomaniku maamaksuvabastus

Koduomaniku maamaksuvabastuse infoleht koos maksuvabastuse tingimustega asub aadressil http://www.tallinn.ee/maamaksuvabastus.

 

Represseeritu maamaksuvabastus

Maksuvabastuse taotlemise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrus nr 3 "Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord".

Maksuvabastust antakse maamaksuseaduse mõistes maamaksu subjektile, kes on okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isik või represseerituga võrdsustatud isik (edaspidi isik) ning kelle kasutuses on elamumaa sihtotstarbega maatükk Tallinnas.

Isik vabastatakse ühe elamumaa sihtotstarbega maatüki maamaksust kas tervikuna või osas, mida ei vabastata elamumaa maamaksust maamaksuseaduse alusel.

Kui isiku kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, millest ühe puhul on isik maamaksust vabastatud maamaksuseaduses sätestatud tingimustel täies ulatuses, siis teiste elamumaa sihtotstarbega maatükkide maamaksust teda  ei vabastata.

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Tallinna Linnavaraametile hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

Avaldus peab sisaldama isiku kohta järgmisi andmeid:

  • ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • represseeritu tunnistuse number;
  • elukoha aadress ja kontaktandmed;
  • maksustatava maatüki aadress, pindala ja sihtotstarve;
  • maatüki omandiosa suurus.

Isik peab maksuvabastuse avaldusele lisama represseeritu tunnistuse koopia. Isik, kes on varasematel aastatel esitanud avalduse ja kellele on antud represseeritu maksuvabastus, ei pea uut avaldust esitama. Avalduses esitatud andmete muutumisest peab isik Tallinna Linnavaraametit viivitamata teavitama.

Represseeritu maamaksuvabastuse teenuse kirjeldus (viide teenuste andmebaasi).

 

Maamaksu tasumine.  Kuni 64-eurone maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti poolt saadetud maksuteate alusel 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Viimati muudetud: 18.01.2021