Maamaksuvabastus

Maamaksuseaduse muudatustest tulenevalt ei pea maaomanik enam maamaksuvabastuse saamiseks avaldust esitama. Maamaksust vabastatakse elamumaa omanik või hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik linnas kuni 1500m² ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele.

Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel maamaksuseaduses sätestatud tingimustel. Selleks kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 1. jaanuari seisuga.

Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Maamaksu ja maamaksuvabastuse suuruse kohta saab infot maamaksuteatega, mis väljastatakse maksumaksjatele jooksva aasta 15. veebruariks posti teel või elektroonselt. Nendele isikutele, kelle maamaksu summa jääb alla 5 € aastas, maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta.

Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu.

RUS / ENG