Kohatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi    Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes    on see ujula kasutamise perioodil 13,4%. Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Vanema poolt kaetava osa määr alates 1. jaanuarist 2020 on 71,25 eurot kuus.

Peamised muutused uues määruses on:

 lg 3 -  Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

 lg 4 - Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

 

Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) soodustuse taotlemine on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määrparagrahviga.  

  • Vanemate poolt kaetavat osa (kohatasu) peab lapsevanem    tasuma igakuiselt, sõltumata sellest, kas laps käis lasteaias    või mitte! Kohatasu ei pea lapsevanem maksma vaid siis, kui    lasteaed on suletud üle kolme päeva (suvine sulgemise periood).    
  • Lapsed kes kasutavad suveperioodil kohta asenduslasteaias,    tasuvad  kohatasu asenduslasteaiale, asenduslasteaia poolt    esitatud arvete alusel.

 

Lehekülge haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal
    Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

 

Viimati muudetud: 13.10.2020