Lasteaia hoolekogu

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Tallinna Magdaleena Lasteaia hoolekogu 2017 - 2018 õpeaastal

Rühm

Nimi

Kontakt

SIPSIK

Aive Telling

aive.telling@gmail.com

KRÕLL

Terje Lints terje.lints@gmail.com

PUHH

 Piret Kotkas

piret.kotkas@gmail.com

PÖIAL – LIISI

 Eret Kalvik

eret.kalvik@tallinnlv.ee

MUTIONU

Maarit Voltri

maarit.voltri@gmail.com

MUUMID

Siim Ots siim896@hotmail.com

Õpetajate esindaja

Piia Rander

Piia.Rander@magda.edu.ee

KOV esindaja

Rainer Nurme

Rainer.Nurme@tallinnlv.ee

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

HOOLEKOGU:

1) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Viimati muudetud: 06.11.2017