Lasteaia hoolekogu

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Tallinna Magdaleena Lasteaia hoolekogu 2019 - 2020 õpeaastal

Rühm

Nimi

Kontakt

MUTIONU

Aive Telling

aive.telling@gmail.com

KRÕLL

Laura Laid
               lauralaid@gmail.com 

PUHH

 Marianne Kikas

   kikas.marianne@gmail.com 

PÖIAL – LIISI

Edi Roosimägi

          edi.roosi@gmail.com

SIPSIK

Helen Uus

       helen.eriksoo@gmail.com    

MUUMID

Rauno Oidekivi
               oidekivi@gmail.com

Õpetajate esindaja

Maria Arikainen

maria.arikainen@magda.edu.ee

KOV esindaja

Harry Välja

        Harry.Välja@tallinnlv.ee

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

HOOLEKOGU:

1) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Viimati muudetud: 06.02.2020