Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

Lasteaia missioon ja visioon

Missioon

Tagada laste igakülgne areng ja toimetulek, tähtsustades laste mängu ja huvisid.

Tallinna Magdaleena Lasteaia moto on: PÄIKEST IGASSE PÄEVA!

Visioon

Oleme lapsekeskne lasteaed, mis julgustab loovat mõtlemist ja toetab lapse arengut läbi tervislike eluviiside!

Lasteaia põhiväärtused

LAPSEKESKSUS

 • Loome lastele heaolu läbi õpetamise ja mängu. Toetame lapse arengu-, eneseväljenduse- ja valikuvõimalusi.

AVATUS

 • Teeme koostööd peredega, kolleegidega ning teiste lasteaedade ja asutustega.

TURVALISUS

 • Meie õpi-, kasvu- ja töökeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. Oskame ise ning õpetame lapsi märkama ja vältima tervist kahjustavaid tegureid.

HOOLIVUS

 • Hoolime iga lapse ja töötaja heaolust, tervisest ja arengust ning meid ümbritsevast keskkonnast.

KOOSTÖÖ

 • Töötame koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel, toetame koostöös lapsevanematega lapse mitmekülgset arengut.
 • Tähtsustame personali enesearendamist ja motiveeritust täiendõppeks.

 

Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteasutuse õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu.

Õppekava on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:

 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine

 

Õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis  õppimiseks.

Viimati muudetud: 15.02.2013