Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta teema: „Hooli ja hoia – sõpra, ennast ja keskkonda“

2019/2020 õppeaasta põhieesmärgid õppe- ja kasvatustöös:

  1. Laste keskkonnateadlikkuse tõstmine – keskkonnasäästlik tarbimine ja ringmajandus (mõistlik tarbimine, jäätmetekke vältimine, uus ja taaskasutus).
  2. Laste sotsiaalsete oskuste arendamine läbi väärtus- ja tundekasvatuse.
  3. Me Õpime Kõikjal – õppetegevuste rikastamiseks ja laste silmaringi avardamiseks käime, kogeme ja näeme rohkem õppekäikudel.
  4. Teadlik laste ja personali terviseedendamine. Tervise tegevuskava rakendamine.

 

Väljakutsed:

  • Keskkonnasäästlik tarbimine – kasutame ära olemasolevat ja ostame vähem juurde.
  • Projektõppe rakendamine kõikides rühmades, mille eesmärgiks on pikema perioodi vältel teema arendamine ja käsitletud teema lõpetamine tulemiga.
  • Õppekäikudel käimine al 4-5 a lastest vähemalt 1 kord kuus. 3-4 a aiarühmal 3 korda poolaastas lastaia ümbruses.
  • Õppe- ja kasvatusprotsessis lapsest lähtuvate metoodikate (õuesõpe,  avastusõpe ja kogemusõpe) rakendamine ja robootiliste digivahendite kasutamine õppevahenditena iganädalaselt.
  • Aktiivne ELIIS keskkonna kasutusele võtmine nii õpetajate kui ka lapsevanemate poolt.
  • Personali ühiste väärtuste loomine.

 

 

 

Viimati muudetud: 06.09.2019