Õppeaasta eesmärgid

 Õppeaasta teema: „Mäng on rohkem kui lihtsalt mäng“

2018/2019 õppeaasta põhieesmärgid õppe- ja kasvatustöös:

1.         Luua ja rikastada mängukeskkonda ning toetada seeläbi laste loovust, eneseväljendusoskust ja ettevõtlikkust.

2.         Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel on suurenenud mängude osakaal, sotsiaalsete oskuste ja kogemuste õpetamine läbi mängu.

3.         Positiivse tervisekäitumise kujundamine ning keskkonnateadlikkuse tõstmine.

4.         Kajastada õppe- ja kasvatustegevuses erinevate metoodikate mitmekesisust.

 

Väljakutsed:

  • Toetatud on laste eakohast mänguoskust pöörates teadlikult tähelepanu erinevatele mänguliikidele (loovmäng, ehitusmäng, rollimäng, lavastusmäng, õppemängud);
  • Suurenenud osakaal mängu kaudu õppimisele, õppemängude loomine ja kasutamine õppetegevustes (iga õpetaja loob 1 metoodilise õppevahendi ning tutvustab seda kolleegidele);
  • Projektõppe rakendamine, mille eesmärgiks on igas kuus ühe teema arendamine ja käsitletud teema lõpetamine tulemiga;
  • Õppe- ja kasvatusprotsessis lapsest lähtuvate metoodikate (õuesõpe,  avastusõpe ja kogemusõpe) rakendamine ja robootiliste digivahendite kasutamine õppevahenditena (vähemalt 1 x kuus);
  • Teadlik terviseedendamine läbi teemapäevade, tervisliku toitumise, matkade ja sportlike ürituste;

 

 

 

Viimati muudetud: 06.09.2018