Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta teema: „Minu sammud ja teod looduses“  

2020/2021 õppeaasta põhieesmärgid õppe- ja kasvatustöös:

 1. Laps väärtustab, tunneb, märkab ja hoiab ümbritsevat looduskeskkonda.
 2. Lasteaia hooviala õuesõppe keskkond on innustav ja õuesõpet toetav.
 3. Lasteaed lähtub väärtustest ja kasutab õppetegevustes väärtuskasvatuse metoodikaid.

Väljakutsed:

Lasteaia hoovialale mitmekülgse õppeaia rajamine

 • Õuesõppevahendite rikastamine
 • Lasteaia hooviala looduskeskkonna kaardistamine ning õpperaja loomine.
 • Õuesõppe tegevuste läbiviimine igakuiselt. Avatud tegevuste läbiviimine õuekeskkonnas erinevatel aastaaegadel.
 • Õppetegevustes aktiivne looduskeskkonna tundmaõppimine läbi õppekäikude, matkade, vaatluste ja uurimiste hoovialal ja looduses.
 • Looduskonkursitel osalemine, perede kaasamine (fotonäitus, fotojaht, #märgatudmetsas)
 • Väärtuskasvatuse rakendamine läbi vanasõnade (Tarkuste hoidis) igal nädalal.
 • Lasteaia ühiste väärtuste loomine, rühma ühiste väärtuste loomine.
 • Lapsest lähtuvate ja lapsi aktiivselt kaasavate õppemetoodikate kasutamine (projektõpe, avastusõpe, kogemusõpe, õuesõpe, robootika).

 

Viimati muudetud: 16.09.2020