Vanema osa (kohatasu) ja toiduraha

LASTEAIA KOHATASU

Alates 1. jaanuarist 2019 on osalustasu 65,88 eurot. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ ja  Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 19. detsember 2018 nr HA-4/95(.pdf)

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Elukohajärgne sotsiaalosakond võib avalduse alusel toetada vanema osa maksmisest vabastamist kuni 80 % ulatuses. 

Lg 3: Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

Lg 4: Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus vorm tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalosakonda ja toetuse saamisel lasteaia direktorile. Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega.

LASTEAIA TOIDURAHA

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

Tallinna Magdaleena Lasteaia hoolekogu otsuse alusel on lapse toiduraha maksumus päevas:

sõimerühma lapsed  1,80 eurot
aiarühmade lapsed   2,00 eurot

Tallinna Linnavalitsuse 04.03.2004 määrus nr 7 alusel on toitlustamise toetuse saamise õigus on Tallinna linna koolieelsetes lasteasutuses käivatel vähekindlustatud perede lastel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel TALLINN ja kelle perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus.
Toetus määratakse kaks korda aastas.
 Aluseks on lapsevanema või teda asendava isiku taotlus (pdf), millel on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta. Taotlus esitatakse direktorile hiljemalt 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

Toidusoodustuse saamise otsustab lasteaia hoolekogu. 

ARVETEST

Lapsevanem saab iga kuu alguses eelmise kuu kohta arve. 

Esitatud arved tuleb tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele arvel näidatud kuupäevaks.

Palume kindlasti kasutada arvel olevat viitenumbrit. See on igal lapsel personaalne.

Keelatud on arvetel omavoliliselt muudatusi teha. Ettemaksed ei ole soovitavad.

Arusaamatuste või andmete muutumise korral palume pöörduda lasteaia direktori ning raamatupidaja poole.

Tallinna Magdaleena Lasteaia arved koostab Tallinna Haridusameti III sektori raamatupidamise osakond. Kontakt: Elle.Kattai@tallinnlv.ee

Kõikidest makseraskustest ja maksete hilinemistest palume teatada lasteaia direktorile. Võlglasi lasteaeda vastu ei võeta!

Lapsevanem saab arve oma e- posti aadressile. E- posti puudumisel saab lapsevanem paberkandjal arve lasteaiast rühmaõpetajalt. 

Kui Te ei ole arvet e- posti aadressile saanud hiljemalt 5. kuupäevaks, teatage kas direktorile või raamatupidajale (Elle.Kattai@tallinnlv.ee).

Palume arved maksta õigeaegselt! 

 

Viimati muudetud: 04.02.2019