Lasteaia tasu

raha.png

 1. Toiduraha

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

Toidupäeva maksumus on : 

 Sõimerühmad:

Liblikad, Rohutirtsud, Lepatriinud ja Tõrukesed 1,95€

  • Aiarühmad:

3.-5.a. Männikesed, Mesimummud, Siilikesed, Sipelgad 1,99€

5.-6.a. Oravakesed, Krõllid 2,15€

6.-7.a. Käbid, Jänkud 2,23€

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse  „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ alusel  kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses. Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet .

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu kaetakse kohal käidud päevade eest kolm toidukorda päevas. Erandeid arveldamises toidukordade osas ei tehta nt juhul kui laps ei söö hommikusööki või oodet.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.

Erandjuhul vabastatakse vanem üheks õppeaastaks toidukulu tasumisest täies ulatuses.

Toidukulu tasumisest  täielik vabastamine 

2. Kohatasu suuruse aluseks on Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri ning Tallinna Linnavolikogu määrus. Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. 

 Vanema poolt kaetav osa (kohatasu)  2020.aastal on  71,25€ 

 Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) suuruse aluseks on Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri ning Tallinna Linnavolikogu määrus.

      (HA käskkiri nr.HA-1/78, 31.12.19.a.)

Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) vähendamine:  

  1. Kui vanemal ei ole võimalik vanema osa täies ulatuses tasuda, esitab ta direktorile vanema osa maksmisest vabastamise avalduse.    
  2. Avalduse esitamise õigus on vanemal juhul, kui nii vanema(te) kui ka lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.    
  3. Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud   andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.    
  4. Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul,  kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.    

Taotluse blankett:    

    Lasteaia eest tasumine

toimub arve alusel, mis saadetakse lapsevanema või lasteaia e- mailile. Arveid väljastab Tallinna linna Finantsteenistuse raamatupidaja (kontaktandmed arvel). Arvet puudutavate andmete muutumisel palume teavitada lasteaia juhtkonda või raamatupidamist! Kui te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10.kuupäevaks oma e-postile saanud, siis: 

  • soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt  myyk@tallinnlv.ee saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.    
  • vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud selliselt, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

Iseteenindus-keskkonnas  saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitusi. Keskkonda sisenemiseks on vaja ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ning saab nende eest samas kohas ka maksta. Vastavasisulise teate edastab raamatupidamise osakond neile klientidele, kes saavad arveid e-mailile.

Arve tasumata jätmine!

Juhul kui vanem ei ole tasunud arvet ühe kuu jooksul (Alus:Tallinna Linnavalitsuse määrus nr.18,22.04.2015.a.lg.25) maksetähtajast, teatab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui vanem ei ole võlga tähtajaks tasunud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Viimati muudetud: 13.01.2020