Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

1. jaanuarist 2020. a. on vanema osa määra suuruseks 71,25 €.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Toidupäeva maksumus sõimerühmas 1,79€ ja aiarühmas 2,24€. Käskkiri

Toiduraha maksumuse otsustab ja kinnitab lasteaia hoolekogu.

Viimati muudetud: 03.01.2020